Przestrzeganie zaleceń dotyczących farmakoterapii a śmiertelność – wyniki meta-analizy

Scot H. Simpson i wsp – A meta-analysis of the association between adherence to drug therapy and mortality BMJ 2006;333:15
Ocenia się, że co czwarta osoba nie przestrzega zaleceń dotyczących farmakoterapii. W większości prac, w których próbowano scharakteryzować to zjawisko, koncentrowano się na czynnikach ryzyka niestosowania się do zaleceń, a nie na jego konsekwencjach. Część autorów zwraca uwagę na fakt, że korzystne następstwa zdrowotne obserwuje się również w grupach placebo, o ile jest ono przyjmowane zgodnie z zaleceniami.

W British Medical Journal ukazała się meta-analiza badań dotyczących omawianych zagadnień. Jej autorzy wyselekcjonowali 21 badań randomizowanych i obserwacyjnych, przeprowadzonych na łącznej liczbie niemal 20 tysięcy osób. Na tym przykładzie analizowali wpływ stosowania się do zaleceń dotyczących stosowania leków (a także placebo) na pierwszorzędowe punkty końcowe.

W porównaniu z nieprzestrzeganiem zaleceń, stosowanie się do nich wiązało się z niższą śmiertelnością (iloraz szans zgonu wynosił 0.56; 95-procentowy przedział ufności 0.50-0.63). Zgodnie z wcześniejszymi obserwacjami, w badaniach z grupą kontrolną niższa śmiertelność dotyczyła zarówno podgrup osób systematycznie przyjmujących badane leki (0.55; 0.49-0.62), jak i systematycznie stosujących placebo (0.56; 0.43-0.74). Zgodnie z oczekiwaniami, przestrzeganie zaleceń dotyczących farmakoterapii wiązało się z niekorzystnymi następstwami zdrowotnymi w tych przypadkach, w których analizowane leki okazywały się szkodliwe – wtedy iloraz szans zgonu wynosił 2.90 (1.04-8.11). Podsumowując, są dowody na to, że stosowanie się do zaleceń dotyczących farmakoterapii ma korzystne następstwa zdrowotne. Można przypuszczać, że niższa śmiertelność w grupie osób systematycznie przyjmujących placebo jest odzwierciedleniem większej skłonności do zachowań prozdrowotnych i higienicznego trybu życia.

Opracowane na podstawie: BMJ / 2006-07-01

0 replies on “Przestrzeganie zaleceń dotyczących farmakoterapii a śmiertelność – wyniki meta-analizy”