Śmierć z przyczyn sercowo-naczyniowych a zespół metaboliczny. Znaczenie adipocytów i markerów zapalnych

Claudia Langenberg i wsp – Cardiovascular death and the metabolic syndrome. Role of adiposity-signaling hormones and inflammatory markers Diab Care 2006;29:1363

Wcześniejsze prace wykazały, że u osób z zespołem metabolicznym poziomy markerów zapalnych oraz hormonów przekaźnikowych wydzielanych przez adipocyty są zmienione. Zmiany te mogą mieć bezpośredni wpływ na wyższą śmiertelność rejestrowaną w tej grupie chorych.

Claudia Langenberg i wsp. przeprowadzili badanie prospektywne, oceniające śmiertelność w okresie 20 lat u 977 mężczyzn i 1141 kobiet. W próbkach krwi pobranej w latach 1984-1987 oznaczano poziomy adiponektyny, leptyny, greliny, interleukiny-6, białka C-reaktywnego (CRP), a także oceniano składowe niezbędne do rozpoznania zespołu metabolicznego (zgodnie z wytycznymi Adult Treatment Panel III).

W przypadku zespołu metabolicznego wskaźnik hazardu (HR, 95% przedział ufności [CI]) dla uwzględniającej wiek i płeć śmiertelności z powodu choroby niedokrwiennej serca (CHD) wyniósł 1.65 (1.25-2.18) (P<0.001). Związek pomiędzy zespołem metabolicznym a śmiertelnością z powodu CHD nie uległ istotnej zmianie po włączeniu do analizy poziomów adiponektyny, leptyny i greliny. Zwrócono natomiast uwagę, że śmiertelność z powodu CHD rosła liniowo wraz ze zwiększonymi poziomami IL-6 i CRP (P trend <0.001 dla każdego z wymienionych czynników). W modelu uwzględniającym zarówno markery zapalne, jak i zespół metaboliczny, IL-6 okazała się być znaczącym predyktorem śmierci z powodu CHD (wskaźnik HR, po wyłączeniu osób z już rozpoznaną chorobą układu sercowo-naczyniowego, wynosił 1.51 [1.24-1.85] ), silniejszym niż CRP (1.18 [0.97-1.43]).

Podsumowując, wzrost poziomu hormonów przekaźnikowych wydzielanych przez adipocyty nie tłumaczy związku pomiędzy zespołem metabolicznym a śmiertelnością z powodu CHD. Poziom IL-6 jest silnym, niezależnym predyktorem zgonów spowodowanych CHD.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2006-06-27

 

0 replies on “Śmierć z przyczyn sercowo-naczyniowych a zespół metaboliczny. Znaczenie adipocytów i markerów zapalnych”