Czy cechy osobowości mają wpływ na chorobowość i śmiertelność z powodu chorób układu krążenia i nowotworów ?

Til Sturmer, Petra Hasselbach i Manfred Amelang – Personality, lifestyle, and risk of cardiovascular disease and cancer: follow-up of population based cohort BMJ 2006;332:1359
Cechy osobowości jedynie w niewielkim stopniu wpływają na ryzyko chorób układu krążenia i nowotworów oraz na rokowanie w tych schorzeniach, jak wynika z populacyjnego badania opublikowanego w British Medical Journal.

Zagadnienie zależności pomiędzy sferą psychiki a ryzykiem chorób somatycznych jest eksplorowane od lat. W jednej z ostatnich prac udało się znaleźć dowody na wzrost ryzyka zawału serca u osób eksponowanych na przewlekły stres w pracy lub w domu. Stres wpływał na ryzyko zawału w stopniu porównywalnym do otyłości, cukrzycy i nadciśnienia tętniczego.

Z kolei, w omawianym badaniu Sturmera, Hasslebacha i Amelanga wzięło udział 5114 osób w wieku 40-65 lat. Rekrutację prowadzono w latach 1992-1995. Cechy osobowości oceniano przy użyciu kwestionariuszy. W latach 2002-2003 podsumowano losy uczestników, zwracając szczególną uwagę na liczbę zgonów oraz nowych przypadków chorób układu krążenia i nowotworów.

Średni okres obserwacji wyniósł 8.5 roku. W tym czasie zmarło 257 osób, u 72 wystąpił zawał serca, u 62 udar mózgu, a u kolejnych 240 nowotwór złośliwy.

Większość analizowanych cech osobowości i stylu życia nie miała bezpośredniego wpływu na częstość powyższych zdarzeń zdrowotnych (po uwzględnieniu w analizie standardowych czynnikow ryzyka). Wyjątkiem było poczucie ciągłego braku czasu (time urgency), które wiązało się z mniejszym prawdopodobieństwem wystąpienia nowotworu (iloraz szans 0.75 w przeliczeniu na każde kolejne odchylenie standardowe w skali poczucia braku czasu) oraz silne przekonanie o tym, że choroba jest bezpośrednim następstwem własnych zachowań, które miało wpływ na częstość zawału serca (iloraz szans 0.83).

Pomimo powyższych wyników, nie sposób jednoznacznie wykluczyć wpływ osobowości na przewlekłe choroby. W opinii autorów pracy, omawiana zależność wymaga bardziej szczegółowych badań.

Opracowane na podstawie: BMJ / 2006-06-10

0 replies on “Czy cechy osobowości mają wpływ na chorobowość i śmiertelność z powodu chorób układu krążenia i nowotworów ?”