Większa, ale wciąż niezadowalająca skuteczność leczenia nadciśnienia tętniczego – dane z Anglii

Paola Primatesta i Neil R. Poulter – Improvement in hypertension management in England: results from the Health Survey for England 2003 J Hypertens 2006;24:1187
Trudno oszacować liczbę interwencji, jakie podjęto w ostatnich latach w celu zoptymalizowania opieki nad osobami z nadciśnieniem tętniczym. Odpowiedź na pytanie, czy podjęte działania przekładają się na korzyść zdrowotną w ogólnej populacji można znaleźć w artykule w Journal of Hypertension.

Opublikowano tam wyniki przekrojowego badania populacyjnego z Anglii, w którym oceniano zmiany pod względem średnich wartości ciśnienia tętniczego oraz świadomości choroby w minionej dekadzie. W badaniu przeprowadzonym w 2003 roku wzięły udział 8834 osoby powyżej 15 roku życia. Wyniki uzyskane w tej grupie porównywano z wynikami wcześniejszych analiz przeprowadzonych w latach 1994 i 1998.

W okresie od 1994 do 2003 roku średnie ciśnienie skurczowe obniżyło się o 1.6 mm Hg u mężczyzn i o 4.3 mm Hg u kobiet. Obserwowano również istotne zmiany sposobu leczenia. Odsetek osób na monoterapii obniżył się z 60% w 1994 roku do 44% w 2003 roku. Jednocześnie znamiennie wzrósł procent osób przyjmujących trzy leki obniżające ciśnienie (z 6% w 1994 do 17% w 2003 roku). Ostatnie lata były okresem znacznego wzrostu popularności inhibitorów enzymu przekształcającego angiotensynę.

W analizowanym okresie poprawiła się świadomość konieczności leczenia nadciśnienia tętniczego w angielskiej populacji. Przełożyło się to na niemal dwukrotny wzrost odsetka osób z prawidłowo kontrolowanym ciśnieniem tętniczym (do 21.5% u mężczyzn i do 22.8% u kobiet).

Podsumowując, wzrasta skuteczność leczenia nadciśnienia tętniczego. Niemniej, z przedstawionych danych wynika, że wciąż jedynie co piąta osoba jest leczona prawidłowo.

Opracowane na podstawie: Journal of Hypertension / 2006-06-06

0 replies on “Większa, ale wciąż niezadowalająca skuteczność leczenia nadciśnienia tętniczego – dane z Anglii”