Pochodzenie etniczne wpływa na podatność na działania niepożądane leków kardiologicznych

Sarah E. McDowell, Jamie J. Coleman i R.E. Ferner – Systematic review and meta-analysis of ethnic differences in risks of adverse reactions to drugs used in cadiovascular medicine BMJ 2006;332:1177
Pochodzenie etniczne może wpływać na profil działań niepożądanych leków kardiologicznych, dowodzą autorzy przeglądu systematycznego i meta-analizy wyników oryginalnych badań dotyczących tego zagadnienia w BMJ.

Działania niepożądane leków są przyczyną około 6.5% hospitalizacji w trybie pilnym. Dotychczasowa wiedza na temat wpływu czynników etnicznych na siłę interakcji pomiędzy genetyką a środowiskiem, warunkujących bezpieczeństwo i skuteczność farmakoterapii, jest niedostateczna. Niemniej, przekonanie o roli tych czynników wzrasta. W USA dowodem na to może być dopuszczenie do sprzedaży wyłącznie dla osób rasy czarnej preparatu zawierającego dwuazotan izosorbidu i hydralazynę.

W opublikowanej na łamach BMJ pracy zidentyfikowano 564 badania, w których analizowano działania niepożądane leków i podawano dane na temat statusu etnicznego uczestników. Z tej liczby wyselekcjonowano 132, w których oceniano działania niepożądane leków stosowanych w chorobach serca i naczyń.

Najciekawsze wyniki dotyczyły inhibitorów enzymu przekształcającego angiotensynę. Przykładowo, ryzyko obrzęku angioneurotycznego u osób rasy czarnej stosujących te leki było 3-krotnie większe w porównaniu z ryzykiem u osób innych ras. Z kolei kaszel występował 2.7-ktotnie częściej u mieszkańców Dalekiego Wschodu niż u osób rasy białej. Interesujące obserwacje poczyniono również w badaniach nad lekami trombolitycznymi. Wynika z nich, że osoby rasy czarnej stanowiły grupę podwyższonego ryzyka krwawienia śródczaszkowego (występowało ono 1.5-krotnie częściej w porównaniu z innymi rasami).

Podsumowując, z niepełnych jeszcze danych wynika, że pochodzenie etniczne powinno być czynnikiem branym pod uwagę przy wyborze terapii i monitorowaniu jej przebiegu.

Opracowane na podstawie: BMJ / 2006-05-20