Nowe narzędzie do rozpoznawania uogólnionych zaburzeniach lękowych

Robert L. Spitzer i wsp – A brief measure for assessing generalized anxiety disorder. The GAD-7 Arch Intern Med 2006;166:1092
Dysponujemy nowym narzędziem do rozpoznawania uogólnionych zaburzeń lękowych, donoszą autorzy oryginalnej pracy opublikowanej w Archives of Internal Medicine.

W opinii niektórych badaczy, uogólnione zaburzenia lękowe dotyczą aż 5% dorosłej populacji. W praktyce lekarskiej, odsetek osób z tymi zaburzeniami jest jeszcze wyższy i sięga 8.5%. Na przekór danym epidemiologicznym uogólnione zaburzenia lękowe są stosunkowo rzadko rozpoznawane i leczone.

Istnieje przekonanie, że jedną z przyczyn tego zjawiska jest brak wiarygodnych narzędzi diagnostycznych. Tym ważniejsze wydają się wyniki pracy Spitzera i wsp., którzy oceniali przydatność wypełnianego przez pacjentów, siedmiopunktowego formularza diagnostycznego, nazwanego GAD-7.

Pytania uwzględnione w skali umożliwiały ankietowanemu, między innymi, samoocenę stopnia zdenerwowania i lęku, możliwości kontrolowania tych uczuć, łatwości ich pojawiania się oraz problemów z odprężaniem się.

Punktację w skali GAD-7 porównywano z rozpoznaniem stawianym przez psychiatrę. Analizowano ponadto zależność pomiędzy wynikiem uzyskanym w badanej skali a stopniem sprawności funkcjonalnej, liczbą dni niezdolności do pracy oraz zapotrzebowaniem na świadczenia zdrowotne.

Czułość i swoistość analizowanego narzędzia w rozpoznawaniu uogólnionych zaburzeń lękowych oceniono odpowiednio na 89% i 82%. Istniała ścisła korelacja pomiędzy wzrostem punktacji w skali GAD-7 a zwiększaniem się stopnia niesprawności funkcjonalnej. Uzyskiwane wyniki były na ogół zgodne z rozpoznaniami stawianymi przez ekspertów.

Autorzy uznali, że nowa skala jest czułym i swoistym narzędziem diagnostycznym. Można oczekiwać, że pojawienie się GAD-7 wpłynie na wzrost zainteresowania uogólnionymi zaburzeniami lękowymi.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2006-05-22

0 replies on “Nowe narzędzie do rozpoznawania uogólnionych zaburzeniach lękowych”