Do jakich wartości obniżać ciśnienie we wtórnej prewencji udaru-analiza badania PROGRESS

Hisatomi Arima i wsp – Lower target blood pressures are safe and effective for the prevention of recurrent stroke: the PROGRESS trial J Hypertens 2006;24:1201
Obniżenie wartości ciśnienia tętniczego skutecznie zapobiega ponownym udarom u chorych z chorobą mózgowo-naczyniową. Nie wiadomo jednak, jakie są optymalne wartości ciśnienia tętniczego w prewencji wtórnej w tej grupie pacjentów.

Perindopril Against Recurrent Stroke Study (PROGRESS) było badaniem randomizowanym, z podwójnie ślepą próbą, przeprowadzonym na dużej grupie 6105 chorych, które dowiodło, że obniżenie ciśnienia tętniczego u osób z chorobą mózgowo-naczyniową jest klinicznie korzystne.

W Journal of Hypertension opublikowano ciekawe wyniki analizy post hoc, danych pochodzących z badania PROGRESS. Analiza porównawcza pomiędzy podgrupami wyodrębnionymi na podstawie wyjściowych wartości skurczowego ciśnienia tętniczego (poniżej 120, 120-139, 140-159 i 160 lub więcej mmHg) wykazała, że leczenie peryndoprylem i indapamidem skutkuje porównywalnym obniżeniem ryzyka we wszystkich czterech podgrupach (różnice nieistotne statystycznie p=0.5). Analizy osiągniętych w badaniu wartości ciśnienia tętniczego wykazały, że najniższe ryzyko ponownego udaru miała 1/4 pacjentów z najniższymi osiągniętymi wartościami ciśnienia (średnio 112/72 mmHg). Ryzyko to rosło stopniowo wraz ze wzrostem uzyskanych wartości ciśnienia. Objawy uboczne o mniejszym znaczeniu występowały częściej przy niższych wartościach ciśnienia (p=0.04). Nie odnotowano natomiast istotnego wzrostu poważnych komplikacji (p=NS).

Podsumowując, zaprezentowane wyniki nie potwierdziły sugerowanego wcześniej niekorzystnego związku pomiędzy niskimi wartościami ciśnienia a ryzykiem udaru (określanego mianem krzywej J) i nie dały podstaw do wyróżnienia podgrupy chorych, u których niższe wartości ciśnienia nie byłyby korzystne.

Opracowane na podstawie: Journal of Hypertension / 2006-06-06

 

0 replies on “Do jakich wartości obniżać ciśnienie we wtórnej prewencji udaru-analiza badania PROGRESS”