Depresja a ryzyko choroby Alzheimera

Raymond L. Ownby i wsp – Depression and risk for Alzheimer disease. Systematic review, meta-analysis, and metaregression analysis Arch Gen Psych 2006;63:530
Depresja może być niezależnym czynnikiem choroby Alzheimera – potwierdzają wyniki meta-analizy opublikowanej w Archives of General Psychiatry.

Zagadnienie korelacji pomiędzy wymienionymi jednostkami chorobowymi interesowało badaczy od lat, jednak wyniki dotychczasowych prac były niejednoznaczne. Przykładowo, w dwóch pracach wykazano związek pomiędzy depresją a ryzykiem choroby Alzheimera u mężczyzn. Z kolei, w dwóch kolejnych potwierdzono wprawdzie zależność między wybranymi objawami depresyjnymi a późniejszym pogorszeniem sprawności poznawczej, ale tym razem jedynie u kobiet.

Warto przypomnieć, że zgodnie z kuszącą, ale wciąż niepotwierdzoną teorią, depresja może być prodromalną fazą choroby Alzheimera. Bez wątpienia, ostateczne wyjaśnienie tej kwestii przyczyniłoby się do znacznego poszerzenia wiedzy na temat mechanizmów rozwoju choroby Alzheimera.

Do omawianego przeglądu systematycznego, a następnie meta-analizy, zakwalifikowano badania nad zależnością między depresją a chorobą Alzheimera, indeksowane w bazach piśmiennictwa MEDLINE, PsychLit, EMBASE i BIOSIS. Ponadto przeglądano listy piśmiennictwa dołączone do istotnych artykułów. Przy użyciu modelu zdarzeń losowych obliczono, że łączny iloraz szans choroby Alzheimera u osób z depresją w wywiadach wynosił 2.03 (1.73-2.38) w badaniach case-control i 1.90 (1.55-2.33) w badaniach kohortowych. Przeprowadzono analizę wrażliwości, która potwierdziła statystyczną znamienność uzyskanych wyników. Stwierdzono dodatnią korelację pomiędzy czasem od rozpoznania depresji do rozpoznania choroby Alzheimera a ryzykiem wystąpienia tej ostatniej.

Tym samym, wydaje się nieprawdopodobne, aby depresja była fazą prodromalną choroby Alzheimera. Można natomiast przypuszczać, że jest jej niezależnym czynnikiem ryzyka.

Opracowane na podstawie: Archives of General Psychiatry / 2006-05-31

0 replies on “Depresja a ryzyko choroby Alzheimera”