Otyłość i nadwaga w okresie dzieciństwa i dojrzewania

J. Wardle i wsp – Development of adiposity in adolescence: five year longitudinal study of an ethnically and socioeconomically diverse sample of young people in Britain BMJ 2006;332:1130
Autorzy z Londynu na łamach British Medical Journal przedstawili analizę wskaźników otyłości u dzieci w okresie dojrzewania. Badanie było prospektywną, pięcioletnia obserwacjią populacji zróżnicowanej pod względem rasy, płci i dochodów na głowę rodziny. Analizie poddano 5863 dzieci, wyjściowo w wieku 11-12 lat, uczących się w szkołach południowego Londynu.

Chorobowość z powodu nadwagi i otyłości, określona na podstawie norm BMI dla dzieci, była wysoka i dla osób w wieku 11-12 lat wyniosła odpowiednio 16,9%-19,3% (nadwaga) oraz 5,5%-6,9% (otyłość). We wszystkich grupach wiekowych częstość występowania otyłości lub nadwagi była wyższa u dziewcząt niż u chłopców.

Najwyższą częstość występowania nadwagi i otyłości stwierdzono u uczniów z rodzin o najniższym statusie społeczno-ekonomicznym – 31% oraz u dziewcząt rasy czarnej – 38%.

W trakcie kolejnych 5 lat obserwacji (osiągnięcie wieku 15-16 lat) częstość występowania nieprawidłowej masy ciała nie uległa zmianie, jednak zaobserwowano istotny statystycznie wzrost wskaźników otyłości, kosztem wskaźników nadwagi. Ilość nowych przypadków zaburzeń masy ciała okazała się mała, ale równie rzadko (7%) obserwowano zmniejszenie BMI do wartosci prawidłowych.

Konkludując autorzy podkreślają narastający z epidemiologicznego punktu widzenia problem otyłości i nadwagi u dzieci w okresie dojrzewania i wskazują jednocześnie na fakt, że fenotyp nieprawidłowej masy ciała i otyłości brzusznej wykształca się jeszcze przed okresem dojrzewania, stąd działania prewencyjne należy podjąć odpowiednio wcześniej. Powszechne przekonanie, że nadmierna masa ciała w dzieciństwie zaniknie w okresie dojrzewania wydaje się błędne.

Opracowane na podstawie: BMJ / 2006-05-13

0 replies on “Otyłość i nadwaga w okresie dzieciństwa i dojrzewania”