Prewencja chorób układu sercowo-naczyniowego: znaczenie czynników, które poddają się modyfikacji

F El Fakiri, M A Bruijnzeels, A W Hoes – Prevention of cardiovascular diseases: focus on modifiable cardiovascular risk Heart 2006;92:741
We wskazówkach zachodnich towarzystw naukowych zaleca się wdrożenie leczenia farmakologicznego nadciśnienia tętniczego i hipercholesterolemii wówczas, gdy całkowite 10-letnie ryzyko wystąpienia choroby sercowo-naczyniowej (CVD) jest równe lub wyższe niż 20%.

El Fakiri i wsp. przeprowadzili badanie służące ocenie, czy przyjęcie takiego właśnie progu może spowodować wykluczenie z grupy objętej interwencją tych pacjentów, u których, poprzez wpływ na modyfikowalne czynniki ryzyka, istnieje możliwość zmniejszenia zagrożenia o co najmniej 5%. W prezentowanym badaniu wzięło udział 293 zróżnicowanych etnicznie pacjentów obu płci, w wieku 30-70 lat. U 33% z nich 10-letnie ryzyko CVD przekraczało 20% i, u zdecydowanej większości (98%), występowanie modyfikowalnych czynników ryzyka stwarzało nadzieję na jego co najmniej 5% redukcję.

U osób z 10-letnim ryzykiem CVD <20%, czynniki ryzyka poddające się modyfikacji i pozwalające zmniejszyć zagrożenie o co najmniej 5% występowały u 43% badanych, przed wszystkim u kobiet i osób młodych (stanowiących ponad jedną czwartą badanej populacji).

A zatem, zdaniem autorów, przyjęcie jako wartości progowej dla rozpoczęcia interwencji całkowitego 10-letniego ryzyka wystąpienia CVD co najmniej 20% powoduje wykluczenie z działań prewencyjnych dużej grupy osób, które mogłyby odnieść korzyści z ich zastosowania (w postaci ≥5% zmniejszenia zagrożenia incydentami CVD).

El Fakiri i wsp. proponują, aby przy podejmowaniu decyzji o interwencji zamiast wartości ≥20% bezwzględnego 10-letniego ryzyka CVD zwracać uwagę wyłącznie na modyfikowalne czynniki ryzyka i rozpoczynać interwencję wówczas, gdy ich zmiana pozwala na co najmniej 5% redukcję zagrożenia. Takie postępowanie mogłoby ograniczyć konieczność leczenia osób starszych, u których ryzyko całkowite CVD jest wprawdzie wysokie, ale udział czynników poddających się modyfikacji niski.

Opracowane na podstawie: Heart / 2006-05-31

0 replies on “Prewencja chorób układu sercowo-naczyniowego: znaczenie czynników, które poddają się modyfikacji”