Przestrzeganie zaleceń leczenia beta-blokerami, inhibitorami ACE oraz statynami u osób po zawale serca – dane z Danii

Gunnar H. Gislason i wsp – Long-term compliance with beta-blockers, angiotensin-converting enzyme inhibitors, and statins after acute myocardial infarction Eur Heart J 2006;27:1153
Gunnar H. Gislason i wsp. opublikowali na łamach European Heart Journal wyniki oceny przewlekłego przestrzegania terapii beta-blokerami, inhibitorami enzymu konwertującego (ACE) oraz statynami przez chorych po przebytym zawale serca. Do analizy włączono dane 55 315 pacjentów, którzy przebyli pierwszy zawał serca (AMI) w latach 1995-2002, zarejestrowanych w duńskim National Hospital Registry jako osoby pozostające przy życiu po 30 dniach od wypisania ze szpitala. Spośród tej grupy 58.3% otrzymywało beta-blokery, 29.1% inhibitory ACE i 33.5% statyny.

Po roku, trzech i pięciu latach (odpowiednio) 78%, 64% i 58% pacjentów pozostających przy życiu nadal przyjmowało beta-blokery; 86%, 78% i 74% inhibitory ACE oraz 85%, 80% i 82% statyny. Zwrócono przy tym uwagę, że dawki stosowanych leków były o około 50% niższe od stosowanych w dużych badaniach klinicznych i nie ulegały zwiększeniu w trakcie obserwacji. Pacjenci, którzy nie rozpoczęli odpowiedniej farmakoterapii wkrótce po wypisaniu ze szpitala, rzadko byli leczeni także w okresie późniejszym.

Autorzy badania wnioskują, że podstawową przyczyną nieadekwatnego leczenia chorych po przebytym AMI było nie włączanie, we wczesnym okresie poszpitalnym, niezbędnych leków lub włączanie ich w dawkach suboptymalnych. Zdaniem autorów pracy, o właściwym leczeniu powinny w większym stopniu decydować oddziały szpitalne, z których pacjent jest wypisywany.

Opracowane na podstawie: European Heart Journal / 2006-05-15

0 replies on “Przestrzeganie zaleceń leczenia beta-blokerami, inhibitorami ACE oraz statynami u osób po zawale serca – dane z Danii”