Wydatki na ochronę zdrowia a stan zdrowia populacji – porównanie USA i Wielkiej Brytanii

James Banks – Disease and disadvantage in the United States and in England JAMA 2006;295:2037
Wysokość wydatków na ochronę zdrowia nie zawsze przekłada się na dobrostan populacji, o czym świadczą wyniki badania opublikowanego w Journal of the American Medical Association.

USA i Wielka Brytania znacząco różnią się wysokością rocznych wydatków na ochronę zdrowia. W przeliczeniu na mieszkańca wynoszą one odpowiednio 5274 USD i 2164 USD. Banks i wsp. podjęli próbę ustalenia, czy różnica w nakładach finansowych przekłada się na zysk zdrowotny. W badaniu wzięła udział reprezentatywna próbka amerykańskiej (n = 4386) i brytyjskiej (n = 3681) populacji osób w wieku 55-64 lat. W obu badanych grupach oceniano te same parametry związane ze stanem zdrowia, dochodami i poziomem wykształcenia.

Badając częstość występowania cukrzycy (12.5% vs 7.2%), nadciśnienia tętniczego (42% vs 35%), chorób serca łącznie (15.1% vs 10.1%), zawału serca (5.4% vs 4.2%), udaru (3.8% vs 2.3%), chorób płuc (8.1% vs 6.2%) i nowotworów (9.5% vs 5.4%) stwierdzono, że Brytyjczycy w średnim wieku są zdrowsi od swych rówieśników zza oceanu. Znamienne różnice zaznaczały się we wszystkich podgrupach różniących się statusem socjo-ekonomicznym i były największe wśród osób o najniższych dochodach i wykształceniu. Czynniki związane ze stylem życia (palenie, nadwaga i otyłość oraz picie alkoholu) miały niewielki wpływ na wyniki analizy. Niekorzystnie dla Amerykanów wypadły także pomiary biologicznych wykładników ryzyka przewlekłych chorób: średnie stężenie białka C-reaktywnego było o 20% wyższe, a stężenie cholesterolu HDL o 14% niższe w porównaniu z Brytyjczykami.

Okazuje się więc, że wbrew powszechnemu przekonaniu, być Amerykaninem w średnim wieku jest niezbyt zdrowo.

Opracowane na podstawie: JAMA / 2006-05-03

0 replies on “Wydatki na ochronę zdrowia a stan zdrowia populacji – porównanie USA i Wielkiej Brytanii”