Badanie SMOOTH: analiza występowania nadciśnienia tętniczego w populacji San Marino

Giuseppe Mancia i wsp – Hypertension prevalence, awareness, control and association with metabolic abnormalities in the San Marino population: the SMOOTH study J Hypertens 2006;24:837
Przeprowadzone wcześniej badania ujawniły, że świadomość występowania nadciśnienia tętniczego w populacjach Europy i krajów pozaeuropejskich jest niska, a jedynie niewielka część osób dotkniętych chorobą jest skutecznie leczona (wartości ciśnienia skurczowego <140 mmHg a rozkurczowego <90 mm Hg).

Giuseppe Mancia i wsp. opublikowali niedawno wyniki badania SMOOTH, w którym wzięło udział 4590 mieszkańców San Marino, w wieku 40-75 lat (44% ogółu populacji), diagnozowanych przez 9 lekarzy pierwszego kontaktu. U 2144 osób z badanej grupy występowało nadciśnienie tętnicze, z czego 62,3% było świadomych choroby, a 58.6% było leczonych (31.5% monoterapią, a 27.1% terapią złożoną).

Autorzy badania wykazali, że świadomość występowania nadciśnienia tętniczego była wyższa u osób >50 roku życia oraz u kobiet. Wartości ciśnienia tętniczego kontrolowała niewielka grupa chorych (21.7%). Nie odnotowano różnic ze względu na płeć. Osoby z nadciśnieniem tętniczym, w porównaniu z osobami zdrowymi, rzadziej paliły papierosy (20.1 vs 27.8%) i miały większy BMI (body mass index 28.1± 4.5 vs 25.8± 3.7 g/m2). Ponadto, częściej występowała u nich cukrzyca (15.8 vs 6.3%), hipercholesterolemia (66.1 vs 51.3%), hipertriglicerydemia oraz hiperurykemia. Występowanie zespołu metabolicznego obserwowano częściej u osób z nadciśnieniem tętniczym oraz u osób leczonych z powodu nadciśnienia.

Autorzy badania wnioskują, że nawet w kraju śródziemnomorskim, o wysokim standardzie usług medycznych, świadomość występowania nadciśnienia tętniczego, skuteczność leczenia oraz kontrola jego wartości są niedostateczne.

Opracowane na podstawie: Journal of Hypertension / 2006-05-12

0 replies on “Badanie SMOOTH: analiza występowania nadciśnienia tętniczego w populacji San Marino”