Status kobiet w społeczeństwie a częstość występowania chorób psychicznych – badanie z Indii

Vikram Patel i wsp – Gender disadvantage and reproductive health risk factors for common mental disorders in women. A community survey in India Arch Gen Psy 2006;63:404
W Archives of General Psychiatry opublikowano ciekawą pracę, poświęconą wpływowi niższego statusu kobiet w społeczeństwie na częstość występowania chorób psychicznych u osób tej płci. Wprawdzie badanie przeprowadzono w Indiach, ale śledząc obserwacje poczynione przez autorów z Dalekiego Wschodu trudno powstrzymać się od poszukiwania analogii z naszym kręgiem kulturowym.

Badanie przeprowadzone w latach 2001-2003 miało charakter przekrojowy. Wzięło w nim udział 2494 kobiet w wieku rozrodczym. Analiza częstości występowania najpowszechniejszych chorób psychicznych w badanej grupie wykazała, że kryteria ich rozpoznania spełniało 6.6% kobiet. Najczęstszymi nieprawidłowościami były zaburzenia lękowe i depresyjne (64.8%).

Wśród czynników ryzyka wystąpienia choroby psychicznej dominowały te związane z dyskryminacją kobiet w indyjskim społeczeństwie, a w szczególności molestowanie seksualne przez męża (iloraz szans, 2.3; 95% przedział ufności, 1.1-4.6), ograniczona autonomia przy podejmowaniu decyzji (1.98; 1.2-3.2) oraz niedostateczne wsparcie ze strony najbliższego otoczenia (2.2, 1.4-3.3). Na choroby psychiczne częściej zapadały kobiety rozwiedzione i będące w separacji (5.4, 1.0-30.0). Istotny wpływ na ryzyko zaburzeń miały dolegliwości ginekologiczne w wieku rozrodczym, w tym dyspareunia (2.5, 1.4-4.6). Zgodnie z oczekiwaniami, częstość występowania chorób psychicznych była większa wśród kobiet w złej sytuacji ekonomicznej, w tym cierpiących głód (2.7, 1.6-4.6).

Podsumowując, analizując ryzyko i przyczyny chorób psychicznych u kobiet należy brać pod uwagę czynniki „kulturowe”, takie jak niższy status tej płci w społeczeństwie i związana z tym przemoc w rodzinie. Zależność pomiędzy zaburzeniami psychicznymi i dolegliwościami ginekologicznymi wymaga dalszych badań.

Opracowane na podstawie: Archives of General Psychiatry / 2006-04-10

0 replies on “Status kobiet w społeczeństwie a częstość występowania chorób psychicznych – badanie z Indii”