Regresja miażdżycy przy leczeniu statyną? Komentarz do wyników badania ASTEROID

Roger S. Blumenthal i Navin K. Kapur – Can a potent statin actually regress coronary atherosclerosis? JAMA 2006;295:1583
W Journal of American Medical Association (JAMA) ukazał się komentarz Rogera Blumenthala i Navina Kapura do wyników pracy oryginalnej ASTEROID (A Study To Evaluate the Effect of Rosuvastatin On Intravascular Ultrasound-Derived Coronary Atheroma Burden).

ASTEROID to wieloośrodkowe badanie, w którym za pomocą ultrasonografii wewnątrzwieńcowej (IVUS) oceniano nasilenie zmian miażdżycowych, wyjściowo i po 2 latach terapii maksymalną zarejestrowaną dawką rosuwastatyny (40 mg), która najsilniej ze wszystkich statyn obniża poziom cholesterolu lipoproteiny niskiej gęstości (LDL). Po 2 latach jej stosowania poziom cholesterolu LDL obniżył się o 53% (ze 130 do 61 mg/dL), a poziom cholesterolu HDL wzrósł o 15% (z 43 do 49 mg/dL).

Analizie poddano seryjne wyniki IVUS 349 chorych. Stosowanie rosuwastatyny było związane z umiarkowanym zmniejszeniem odsetkowej objętości blaszek miażdżycowych (z 39.6% do 38.6%) oraz zmniejszeniem objętości blaszek w segmentach najsilniej zmienionych miażdżycowo (z 65 do 59 mm3). Podsumowując wyniki pracy, autorzy ASTEROID stwierdzili, że agresywne leczenie hypolipemizujące powoduje regresję zmian miażdżycowych w tętnicach wieńcowych.

Komentując wnioski wyciągnięte przez autorów Blumenthal i Kapur zwrócili uwagę na jego ograniczenia, między innymi brak grupy kontrolnej otrzymującej mniej intensywne leczenie hypolipemizujące, brak oceny powtarzalności pomiarów IVUS oraz wykluczenie chorych ze zwężeniem >50% w ocenianym segmencie. Ich zdaniem badanie ASTEROID nie dostarczyło rozstrzygających informacji na temat zależności pomiędzy zmianami poziomów cholesterolu LDL a stopniem regresji zmian miażdżycowych. Co więcej, choć wykazano umiarkowaną regresję po rosuwastatynie, brak jest badań klinicznych oceniających wpływ tego leku na zdarzenia kliniczne, także w porównaniu z innymi statynami a, jak podkreślają Blumenthal i Kapur, choć potwierdzona za pomocą IVUS regresja zmian miażdżycowych jest zjawiskiem „intrygującym,” lekarze praktycy muszą pamiętać, że niekoniecznie stanowi najlepszą miarę wpływu leku na „twarde” punkty końcowe. Obecnie rosuwastatyna badana jest w noszącej akronim JUPITER (Justification for the Use of statins in Primary prevention: an Intervention Trial Evaluating Rosuvastatin), próbie poświęconej jej skuteczności w prewencji pierwotnej.

Opracowane na podstawie: JAMA / 2006-04-05

0 replies on “Regresja miażdżycy przy leczeniu statyną? Komentarz do wyników badania ASTEROID”