Zastosowanie elektronicznej medycznej bazy danych do identyfikacji pacjentów z czynnikami ryzyka wystapienia kwasicy mleczanowej indukowanej metforminą

D.P.Dunham, D.Baker – Use of an electronic medical record to detect patients at high risk of metformin-induced lactic acidosis AmJ Health-Syst Pharm 2006:63;657
Bezpieczeństwu stosowania leków u pacjentów ambulatoryjnych poświęca się mniej uwagi niż bezpieczeństwu terapeutycznemu pacjentów hospitalizowanych. Istnieje też mniej danych na temat efektów błędów terapeutycznych u pacjentów ambulatoryjnych.

W niektórych krajach (np.: USA, Wielka Brytania) powstała i prowadzona jest Elektroniczna Medyczna Baza Danych (EMR), która stosowana jest w monitorowaniu leczenia u pacjentów hospitalizowanych. W bazie znajdują się dane tych pacjentów (w tym wyniki niektórych badań laboratoryjnych) oraz stosowane u nich leki.

Autorzy pracy podjęli próbę zastosowania EMR w monitorowaniu leczenia pacjentów ambulatoryjnych. Celem pracy było określenie jak często pacjentom z czynnikami ryzyka wystąpienia kwasicy mleczanowej indukowanej metforminą, przepisywany jest ten lek i czy możliwe jest identyfikowanie tych pacjentów przy użyciu EMR.

Badania prowadzone były w 2002 roku w Northwestern Medical Faculty Foundation, który opieką internistyczną obejmuje około 25 tysięcy pacjentów. W czasie trwania prac zidentyfikowano 1009 pacjentów z cukrzycą, z czego 639 (63,9%) przyjmowało metforminę. Wśród tych pacjentów 11 (1,7%) osób miało podwyższony poziom kreatyniny, przy czym lekarz prowadzący przerwał leczenie metforminą u 5 osób zanim system EMR zidentyfikował problem. Natomiast u 4 pacjentów leczenie zostało przerwane dopiero po wykryciu problemu przez system EMR i powiadomieniu lekarza prowadzącego. U dwóch pozostałych osób poziom kreatyniny uległ normalizacji, a leczenie metforminą nie zostało przerwane.

Można, więc stwierdzić, że użycie EMR w leczeniu pacjentów ambulatoryjnych jest skuteczną metodą monitorowania leczenia u pacjentów ambulatoryjnych. Pozwala skutecznie wykrywać potencjalne problemy terapeutyczne i zapobiegać błędom medycznym. Nie bez znaczenia jest też fakt, że metoda ta jest znacznie szybsza i mniej pracochłonna od metody tradycyjnej.

Opracowane na podstawie: American Journal of Health-System Pharmacy / 2006-04-24

0 replies on “Zastosowanie elektronicznej medycznej bazy danych do identyfikacji pacjentów z czynnikami ryzyka wystapienia kwasicy mleczanowej indukowanej metforminą”