Czy u osób w podeszłym wieku warto bezkrytycznie stosować się do zaleceń dotyczących farmakoterapii?

Holly M. Holmes i wsp – Reconsidering medication appropriateness for patients late in life Arch Intern Med 2006;166:605
W Archives of Internal Medicine warto zwrócić uwagę na artykuł Holmes i wsp., będący głosem w dyskusji na temat zasad farmakoterapii u osób w podeszłym wieku.

Truizmem jest twierdzenie, że stosowanie leków u osób starszych rządzi się innymi prawami niż w młodszych grupach wiekowych. O odrębności decyduje częsta polipragmazja, podwyższone ryzyko działań niepożądanych i wysoki koszt leczenia. Chcąc ograniczyć zjawisko przepisywania niewłaściwych leków lub też błędnego ich dawkowania, opracowano szereg narzędzi, w tym kryteria Beersa i indeks MAI (Medication Appropriateness Index), zawierający 10 pytań pozwalających na identyfikację nieprawidłowości związanych z farmakoterapią.

Holmes i wsp. zajęli się pokrewnym problemem, to jest nieuzasadnionym zlecaniem leków, których skuteczność wprawdzie została udowodniona, ale z przyczyn związanych z wiekiem z pewnością się nie ujawni. Przykładem może być zalecanie stosowania statyn pensjonariuszom hospicjów. Autorzy artykułu proponują prosty, czteroelementowy model postępowania, dzięki któremu możliwe byłoby ograniczenie tego niekorzystnego zjawiska.

Pierwszym etapem jest ocena oczekiwanego przeżycia chorego, dokonywana na podstawie standaryzowanych tabel. To oczekiwane przeżycie należy następnie porównać z czasem, jaki upływa od podania leku do ujawnienia się efektu terapeutycznego. Kolejnym krokiem jest omówienie z chorym i jego rodziną celów terapii. Czego innego oczekuje od leczenia 60-letnia kobieta z cukrzycą i oczekiwanym 20-letnim przeżyciem, a czego innego 75-letni, niesprawny mężczyzna z zaawansowaną niewydolnością serca. W końcu, należy ustalić, czy zdefiniowane już cele terapii uda się osiągnąć przy użyciu planowanych leków. Jeśli nie, należy rozważyć rezygnację z nich, nawet wbrew oficjalnym zaleceniom, odnoszącym się do populacji ogólnej.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2006-03-27

0 replies on “Czy u osób w podeszłym wieku warto bezkrytycznie stosować się do zaleceń dotyczących farmakoterapii?”