Epidemia migotania przedsionków – komentarz do wyników badania Rotterdam

Giuseppe Boriani i wsp – The epidemiological burden of atrial fibrillation: a challenge for clinicians and health care systems Eur Heart J 2006;27:893
Na łamach European Heart Journal ukazał się komentarz Giuseppe Boriani i wsp. do wyników badania Rotterdam, poświęconego epidemiologii migotania przedsionków (chorobowości, zapadalności i ryzyka wystąpienia w ciągu całego życia).

Jego autorzy przypominają, że migotanie przedsionków to najczęstsza utrwalona arytmia, a szczegółowa wiedza na temat jej epidemiologii jest niezbędna dla zapewnienia właściwej opieki nad chorymi i zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych. W ciągu ostatnich 15 lat nastąpił 7-krotny wzrost liczby publikacji poświęconych migotaniu, opublikowanych w PubMed – cztery razy większy od wzrostu liczby wszystkich publikacji w tym samym okresie.

Z zainteresowaniem przyjęto więc wyniki próby Rotterdam, w której wzięło udział niemal 8000 mieszkańców tego miasta, w wieku 55 i więcej lat w chwili włączenia do badania. Autorzy wykazali, że zależna od płci zapadalność na migotanie przedsionków stopniowo rośnie, osiągając maksimum u osób 80-letnich. Sięgające 23-25% prawdopodobieństwo wystąpienia migotania przedsionków w ciągu całego życia jest zbliżone do odnotowanego w opublikowanych w 2004 roku wynikach badania Framingham.

Jak zauważają Boriani i wsp., wobec starzenia się Europejczyków, również stary kontynent będzie musiał stawić czoła narastającej „epidemii” tej arytmii. Na podstawie badań projekcyjnych szacuje się, że w Stanach Zjednoczonych liczba chorych z migotaniem przedsionków wzrośnie z obecnych 2.3 miliona do 5.6 miliona w roku 2050. Biorąc pod uwagę istotne koszty leczenia migotania przedsionków (szacowane we Francji na około 3000 € na pacjenta/na rok), budżet państwa zostanie poddany istotnym obciążeniom. Podjęcie prób identyfikacji skutecznych strategii zapobiegania rozwojowi migotania przedsionków (prewencji pierwotnej) wydaje się zatem dobrą inwestycją w nasze systemy opieki zdrowotnej.

Opracowane na podstawie: European Heart Journal / 2006-04-14

0 replies on “Epidemia migotania przedsionków – komentarz do wyników badania Rotterdam”