Palenie a ryzyko zgonu kobiet i mężczyzn w wieku 40-70 lat

Stein E. Voilset, Aage Tverdal i Hakon K. Gjessing – Smoking and death between 40-70 years of age in women and men Ann Intern Med 2006;144;381
Palenie tytoniu jest, według WHO, główną z możliwych do wyeliminowania przyczyn zgonów na świecie. Celem pracy badaczy z uniwersytetu w Bergen była ocena w badaniu kohortowym (25 lat obserwacji) odsetka osób palących na poziomie populacji oraz liczby i przyczyn zgonów osób w wieku średnim (40-70 lat). Badaniem objęto 50 000 Norwegów, w wieku 35-49 lat, mieszkańców miast.

Wstępne informacje rejestrowano w roku 1974-1978 roku, a obserwację odległą przeprowadzono w roku 2000. W tym czasie w grupie niepalących kobiet i mężczyzn zmarło odpowiednio 9% i 14% osób, natomiast w grupie palaczy (>20 sztuk) zmarło 26% kobiet i 41% mężczyzn.

Ryzyko zgonu okazało się zależne od intensywności palenia zarówno w grupie kobiet jak i mężczyzn, niezależnie od wieku. Ryzyko zgonu było także wyższe w grupie byłych palaczy w porównaniu z osobami nigdy niepalącymi.

Częstość zgonów spowodowanych rakiem płuc w badanej populacji była niezależna od płci w grupie niepalących (0,1% zgonów), a także w grupie palących > 20 papierosów dziennie (4,1% – 4,3% zgonów). Natomiast zgony sercowo – naczyniowe były rzadsze u kobiet niż u mężczyzn i uzależnione od palenia papierosów, odpowiednio 2% i 5,97% zgonów w grupie niepalących oraz 6,28% i 17,05% w grupie osób palących.

Zaprzestanie palenia zmniejszało ryzyko zgonu zarówno u mężczyzn jak i u kobiet, a korzyści były tym większe im młodszy był wiek podjęcia tej decyzji. Wskaźnik straconych z powodu wyniku palenia lat życia wyniósł 2.7 u mężczyzn i 1.4 u kobiet (dla zgonów przed 70 rokiem życia).

Uzyskane wyniki w opinii autorów wskazują, że wzrost odsetka palących kobiet spowoduje zmniejszenie różnic pomiędzy mężczyznami i kobietami w odniesieniu do ryzyka zgonu zależnego od palenia, jednak różnice te nie zanikną całkowicie.

Opracowane na podstawie: Annals of Internal Medicine / 2006-03-21

0 replies on “Palenie a ryzyko zgonu kobiet i mężczyzn w wieku 40-70 lat”