Peryndopryl poprawia rokowanie w chorobie wieńcowej niezależnie od stopnia ryzyka (badanie EUROPA)

Jaap W. Deckers i wsp – Treatment benefit by perindopril in patients with stable coronary disease at different levels of risk Eur Heart J 2006;27:796
Wyniki badań klinicznych wskazują, że stosowane w prewencji wtórnej inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę II (ACE) mogą zmniejszać ryzyko zgonu oraz wystąpienia ponownego incydentu wieńcowego. Trwa natomiast dyskusja, czy wszyscy chorzy z chorobą wieńcową uzyskują porównywalne korzyści ze stosowania tej klasy leków.

W European Heart Journal opublikowana została praca Deckersa i wsp. którzy podjęli się oceny, jak inhibitor ACE (peryndopryl) wpływa na rokowanie u chorych z chorobą wieńcową, w różnym stopniu zagrożonych zgonem i zawałem serca. Badacze wykorzystali dane zebrane podczas randomizowanej, kontrolowanej placebo próby klinicznej EUROPA, z udziałem ponad 12 tysięcy chorych z potwierdzoną chorobą wieńcową.

W badaniu tym wykazano, że przyjmowanie peryndoprylu wiąże się ze zmniejszeniem ryzyka zgonu oraz ponownego zawału średnio o ok. 20 %. Dla potrzeb obecnej pracy, uczestnicy badania zostali retrospektywnie podzieleni na trzy równe liczebnie grupy, w zależności od liczby czynników ryzyka. Przy ocenie stopnia zagrożenia wzięto pod uwagę: wiek ponad 65 lat, płeć męską, przebyty zawał serca i udar mózgu, otyłość, cukrzycę, nikotynizm, hipercholesterolemię oraz podwyższone skurczowe ciśnienie tętnicze. Następnie autorzy porównali efekty podawania peryndoprylu w stosunku do placebo w każdej grupie.

Lek ten okazał się poprawiać rokowanie zarówno u chorych o niskim, jak i u osób o pośrednim oraz wysokim ryzyku powikłań: liczba zgonów i zawałów serca zmniejszyła się odpowiednio o 17%, 32% i 12 % (wartość współczynnika ryzyka w stosunku do placebo: 0.88, 0.68 i 0.83).

Autorzy zwracają m.in. uwagę, że powyższe wyniki odbiegają od rezultatów badania PEACE, w którym brak korzystnego działania trandolaprylu u osób z chorobą wieńcową tłumaczono m.in. niskim ryzykiem bezwzględnym badanej populacji. Może to zdaniem autorów dowodzić, że obserwowane w badaniu EUROPA korzyści ze stosowania peryndoprylu nie są zależne od tzw. efektu klasy, lecz wynikają z indywidualnych właściwości leku.

Opracowane na podstawie: European Heart Journal / 2006-04-01

 

0 replies on “Peryndopryl poprawia rokowanie w chorobie wieńcowej niezależnie od stopnia ryzyka (badanie EUROPA)”