Epidemiologia zaburzeń lękowych – przegląd piśmiennictwa

Julian M. Somers i wsp – Prevalence and incidence studies of anxiety disorders: a systematic review of the literature Can J Psych 2006;51:100
W Canadian Journal of Psychiatry ukazał się kolejny z serii artykułów poświęconych epidemiologii zaburzeń psychicznych. Tym razem tematem analizy były zaburzenia lękowe. Dane do opracowania pochodziły z anglojęzycznych badań epidemiologicznych z lat 1980-2004.

Z dotychczasowych prac jasno wynikało nie tylko to, że zaburzenia lękowe są powszechne, ale również, że wiążą się z szeregiem innych nieprawidłowości, a więc mają istotny wpływ na ogólną chorobowość. Z uwagi na mnogość typów zaburzeń lękowych, analiza statystyczna częstości występowania poszczególnych jednostek chorobowych wymyka się formule krótkiego doniesienia. Można jedynie podsumować, że całkowita częstość występowania zaburzeń lękowych w ciągu roku i w ciągu całego życia wynosi odpowiednio 10.6% oraz 16.6%. Kobiety chorują częściej niż mężczyźni. Grupę ryzyka stanowią osoby w szerokim przedziale wiekowym – 18 – 64 lata.

Obserwuje się różnice pomiędzy poszczególnymi populacjami w zapadalności na zaburzenia lękowe, choć dotyczą one raczej poszczególnych rodzajów zaburzeń, a nie ich łącznej liczby. Co ciekawe, o najmniejszej liczbie zaburzeń lękowych piszą autorzy z pięknej i słonecznej Florencji. O różnicach w częstości występowania omawianych nieprawidłowości pomiędzy populacjami i krajami decydują jednak nie tylko czynniki geograficzne, ale również wybór narzędzi i kryteriów diagnostycznych oraz liczebność badanych grup.

Analiza Somersa i wsp. może mieć istotny wpływ na decyzje dotyczące leczenia zaburzeń lękowych. Wynika z niej, że stanowią one nie tylko problem zdrowotny, ale również ekonomiczny. Wskazuje również na potrzebę dostosowywania strategii postępowania diagnostycznego i terapeutycznego do poszczególnych populacji różniących się częstością występowania zaburzeń lękowych.

Opracowane na podstawie: Canadian Journal of Psychiatry /

0 replies on “Epidemiologia zaburzeń lękowych – przegląd piśmiennictwa”