Ryzyko samobójstw u osób biorących udział w badaniach nad lekami przeciwdepresyjnymi

Ross J. Baldessarini, Maurizio Pompili i Leonardo Tondo – Suicidal risk in antidepressant drug trials Arch Gen Psych 2006;63:246
W Archives of General Psychiatry opublikowano wyniki meta-analizy badań dotyczących „gorącego” tematu, jakim jest ryzyko samobójstw u osób stosujących leki przeciwdepresyjne. Warto zwrócić uwagę na komentarz do oryginalnej pracy, sygnowany przez Baldessariniego, Pompiliego i Tondo.

Samobójstwa są trzecią pod względem częstości występowania, przyczyną zgonów Amerykanów w wieku od 10 do 24 lat. Nie ma mocnych dowodów na skuteczność leków przeciwdepresyjnych w obniżaniu ryzyka samobójstw w krótkim horyzoncie czasowym, a dane na temat ich odległej skuteczności są niejednoznaczne. Szczególnie wiele wątpliwości budzą inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny, które mogą, zdaniem części autorów, zwiększać zagrożenie próbą samobójczą.

Komentowana meta-analiza Hammada i wsp. objęła 24 badań klinicznych z randomizacją i grupą kontrolną, przeprowadzonych na niejednorodnej grupie dzieci i młodzieży z chorobami psychicznymi. Po podsumowaniu wyników prac stwierdzono znamienne statystycznie, choć jedynie umiarkowanie podwyższone, ryzyko wystąpienia złożonego punktu końcowego, na który składały się myśli samobójcze i nieudane próby samobójcze, u osób stosujących leki przeciwdepresyjne. Całkowite względne ryzyko w porównaniu z placebo oceniono na 1.95 (95% przedział ufności, 1.28-2.98).

Autorzy komentarza zwracają uwagę na małe kliniczne znaczenie myśli samobójczych, które stanowiły znaczącą większość stwierdzanych zdarzeń. Próby samobójcze u osób stosujących leki przeciwdepresyjne były rzadkością, a żadna z nich nie doprowadziła do zgonu. Badania różniły się znacząco stopniem ryzyka podjęcia próby samobójczej przez ich uczestników, nawet jeśli testowano ten sam lek.

Podsumowując, zdaniem autorów komentarza, dostępne dane wciąż nie pozwalają na sformułowanie ostatecznych wniosków na temat ryzyka samobójstw u osób stosujących leki przeciwdepresyjne.

Opracowane na podstawie: Archives of General Psychiatry / 2006-03-29

0 replies on “Ryzyko samobójstw u osób biorących udział w badaniach nad lekami przeciwdepresyjnymi”