Wpływ chorób współistniejących na leczenie cukrzycy – podstawy teoretyczne

J.D. Piette i E.A. Kerr – The impact of comorbid chronic conditions on diabetes care Diabetes Care 2006;29:725
J.D. Piette i E.A. Kerr, na łamach Diabetes Care omawiają wpływ przewlekłych chorób współistniejących z cukrzycą na skuteczność opieki diabetologicznej.

Szacuje się, że dorosła osoba chorująca na cukrzycę cukrzycą cierpi na przynajmniej jedno dodatkowe przewlekłe schorzenie, a u 40% diabetyków występują trzy takie schorzenia. Wielochorobowość ogranicza czas jaki lekarz i pacjent poświęcą leczeniu cukrzycy, zmniejsza zasoby finansowe pacjenta oraz wpływa na dostępność i ekonomikę organizacji ochrony zdrowia.

Autorzy pracy przedstawiają typologię schorzeń towarzyszących. Oddzielną grupę stanowią choroby, których znaczenie i konsekwencje mogą dominować nad celami leczenia cukrzycy np. choroby nowotworowe, zespoły otępienne, schyłkowa niewydolność nerek. Jedna z form klasyfikacji schorzeń współistniejących opiera się na patogenetycznym związku z cukrzycą np. nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa lub braku takiego związku np. astma, przewlekły zespół bólowy kręgosłupa. Kolejny podział uwzględnia objawowy lub bezobjawowy charakter choroby współistniejącej (np. bóle kręgosłupa w przebiegu choroby zwyrodnieniowej albo hiperlipidemia).

Niekorzystny wpływ wielochorobowości na przebieg i leczenie cukrzycy wymusza sformułowanie i ustalenie priorytetów postępowania dla wielu chorób. Mogą być one odmienne dla lekarzy (np. dobry poziom HbA1c) i pacjentów (ustąpienie dolegliwości bólowych pogarszających jakość życia). Należy przeorganizować cały system opieki zdrowotnej, który z dotychczasowego specjalistycznego podejścia musi przekształcić się w sprawny, wielokierunkowy system opieki medycznej uwzględniający liczne schorzenia pacjentów.

Zdaniem autorów problem ten w najbliższych latach powinien być przedmiotem intensywnych badań, które pozwoliłyby wypracować optymalne strategie postępowania.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2006-03-24

0 replies on “Wpływ chorób współistniejących na leczenie cukrzycy – podstawy teoretyczne”