Nadciśnienie tętnicze i jego rozpowszechnienie w świecie-rozkład wartości ciśnień

Carlene M.M. Lawes i wsp – Blood pressure and the global burden of disease 2000. Part 1: estimates of blood pressure levels J Hypertension 2006;24:413
Jak podkreślają autorzy artykułu opublikowanego w Journal of Hypertension, różne kryteria rozpoznania nadciśnienia wpływają na ocenę występowania choroby i utrudniają porównanie wyników już przeprowadzonych projektów badawczych. Co więcej definicja nadciśnienia ma, do pewnego stopnia, arbitralny charakter, właściwsze jest więc porównywanie średnich wartości ciśnienia tętniczego.

Carlene Lawes i wsp. ocenili więc rozkład wartości ciśnienia tętniczego na świecie, u osób dorosłych (≥ 30 roku życia) w zależności od wieku, płci badanych oraz regionu zamieszkania (podział WHO). W analizie wykorzystano dane pochodzące z projektów populacyjnych, z badaniami MONICA i INTERSALT włącznie.

Parametryczne i nieparametryczne analizy wskazały na liniową zależność pomiędzy wartościami skurczowego ciśnienia tętniczego (SBP) a wiekiem. Zależność taką udokumentowano w przedziale 30-70 lat u kobiet i 20-70 lat u mężczyzn.

Dane zebrane od ponad 660 000 uczestników dowiodły, że średnie wartości SBP wahają się w zależności od wieku między 114 i 164 mm Hg u kobiet i pomiędzy 117-153 mm Hg u mężczyzn. We wszystkich analizowanych subregionach geograficznych kobiety mają niższe wartości SBP niż mężczyźni w przedziale wieku 30-44 lat. Wzrosty ciśnienia w późniejszych dekadach życia są jednak wyższe u kobiet co sprawia, że wartości ciśnienia w grupach ≥ 60 lat są u nich wyższe.

Wyższe wartości SBP rejestrowano niezmiennie w Europie Wschodniej oraz Afryce. Najniższe średnie wartości SBP notowano natomiast w południowo-wschodniej Azji oraz na obszarach zachodniego Pacyfiku.

Badanie wykazało zatem, że wartości ciśnienia tętniczego różnią się w zależności od wieku, płci i regionu geograficznego. Autorzy podkreślają jednak znaczący niedobór danych z obszaru krajów rozwijających się, co sprawiło, że wpływ ciśnienia tętniczego na rozpowszechnienie chorób sercowo-naczyniowych nadal nie może zostać w pełni zbadany.

Opracowane na podstawie: Journal of Hypertension / 2006-03-07

0 replies on “Nadciśnienie tętnicze i jego rozpowszechnienie w świecie-rozkład wartości ciśnień”