Chorobowość i koszty leczenia cukrzycy w Niemczech

S.A.K. Stock i wsp – Diabetes – prevalence and cost of illness in Germany: a study evaluating data from the statutory health insurance in Germany Diabet Med 2006;23:299
Na łamach Diabetic Medicine ukazała się ciekawa analiza dotycząca częstości występowania cukrzycy i wynikających z niej wydatków dla ubezpieczonej populacji Niemiec w 1999 roku. Jej podstawę stanowiły dane pochodzące z ustawowego systemu ubezpieczeń zdrowotnych, federalnego biura statystyki, funduszy emerytalnych oraz 6 kas chorych.

Chorobowość z powodu cukrzycy wyniosła 6,45%, z wyraźnym wzrostem w grupie osób powyżej 40 roku życia i szczytem wynoszącym około 16% dla mężczyzn w wieku 70-79 lat oraz kobiet w wieku 80-89 lat.

Udział kosztów zależnych od cukrzycy w całkowitych wydatkach systemu opieki zdrowotnej wyniósł 2,66%. Całkowite zależne od cukrzycy roczne koszty leczenia (bezpośrednie i pośrednie) wyniosły 5,71 miliarda dolarów. Roczne koszty bezpośrednie, do których zaliczono koszty hospitalizacji, stosowanych leków, rehabilitacji przeprowadzonej w warunkach szpitalnych, zamknęły się kwotą około 3,41 miliarda dolarów. Roczne koszty pośrednie objęły straty dla gospodarki, wskutek przedwczesnych świadczeń rentowych lub przedwczesnego zgonu (wyliczone na podstawie utraconych średnich dochodów brutto/osobę) i świadczeń chorobowych, zamknęły się kwotą około 2,4 miliarda $. Istotną część całkowitych kosztów stanowiły straty związane ze zmniejszeniem produktywności wskutek wcześniejszej renty (20,3%) lub przedwczesnej śmierci (13,8%) a także świadczenia chorobowe (7,7%).

Interesująca wydaje się analiza kosztów leczenia szpitalnego. Koszt hospitalizacji osoby poniżej 14 roku życia wynosił 779 dolarów i rósł do wartości 2252 dolarów dla pacjentów w wieku 65-74 lat.

Podsumowując wyniki badania autorzy zauważają, że choć możliwości porównania z wynikami innych analiz są ograniczone, częstość występowania cukrzycy wzrosła w ciągu ostatniej dekady i nadal rośnie. Ze społecznego punktu widzenia największe obciążenie stanowią koszty pośrednie związane z tą chorobą, w tym z wcześniejszym odchodzeniem na emeryturę/rentę.

Opracowane na podstawie: Diabetic Medicine / 2006-02-07

0 replies on “Chorobowość i koszty leczenia cukrzycy w Niemczech”