Stres psychologiczny i jego wpływ na ciśnienie tętnicze – nowy czynnik ryzyka choroby niedokrwiennej serca?

Redford B. Williams – Blood pressure reactivity to psychological stress. A new risk factor for coronary disease? Hypertension 2006;47:329
W komentarzu redakcyjnym opublikowanym w Hypertension Redford B. Williams zauważa, że stres psychologiczny powinien być już teraz uznany za czynnik ryzyka rozwoju miażdżycy. Podstawą takiego przeświadczenia autora komentarza są opublikowane w tym samym numerze pisma wyniki pracy Matthews i wsp., którzy w badaniu CARDIA dowiedli, że podwyższone wartości ciśnienia tętniczego, rejestrowane u części młodych dorosłych w trakcie zabawy grami video, wiążą się ze zwiększeniem kalcyfikacji naczyń wieńcowych 13 lat później.

Jednym z mechanizmów, wiążących reaktywność sercowo-naczyniową (cardiovascular reactivity – CVR) z miażdżycą naczyń jest zwiększona turbulencja przepływu krwi w miejscach podziału naczyń i wtórne do niego uszkodzenie śródbłonka. To z kolei uwalnia cytokiny i uruchamia kaskadę zjawisk zapalnych.

We wcześniejszych pracach wykazano, że zwiększona w warunkach stresu psychologicznego CVR wiąże się także z insulinoopornością i podwyższonymi poziomami lipidów. Interesująca, zdaniem autora, jest także obserwacja, że zwiększona CVR występuje u osób będących nosicielami tzw. długich alleli genu transportującego serotoninę (5HTTLPR).

Badania epidemiologiczne nad CVR należy zatem, zdaniem autora, uzupełnić o ocenę genetyczną, a identyfikacja osób o zagrożonych rozwojem zmian miażdżycowych pozwoli na wczesne wdrożenie interwencji farmakologicznych i/lub behawioralnych.

Opracowane na podstawie: Hypertension / 2006-03-07

0 replies on “Stres psychologiczny i jego wpływ na ciśnienie tętnicze – nowy czynnik ryzyka choroby niedokrwiennej serca?”