Jedzcie warzywa i owoce – komentarz The Lancet

Lyn M. Steffen – Eat your fruit and vegetables Lancet 2006;367:278
W Lancet ukazał się krótki komentarz Lyn M. Steffen poświęcony roli warzyw i owoców w diecie. W tym samym numerze czasopisma opublikowano meta-analizę, w której He i wsp. wykazali odwrotną zależność pomiędzy spożyciem warzyw i owoców a ryzykiem udaru. W porównaniu do osób spożywających warzywa i owoce nie więcej niż 2 razy dziennie, osoby jedzące warzywa i owoce co najmniej 5 razy dziennie mają o 26% mniejsze ryzyko wystąpienia udaru (u osób jedzących warzywa i owoce 3-5 razy dziennie ryzyko jest o 9% niższe).

Tymczasem, jak zauważa Steffen, mniej niż jedna czwarta dorosłych Amerykanów spożywa warzywa i owoce 5 lub więcej razy dziennie. Konieczne jest zatem prowadzenie działań poprawiających zwyczaje żywieniowe społeczeństw. Niskie spożycie warzyw i owoców stanowi jeden z najważniejszych modyfikowalnych czynników ryzyka. Ponieważ wzrost konsumpcji warzyw i owoców może zapobiegać wielu chorobom, m. in. udarowi, chorobie wieńcowej, niektórym nowotworom, konieczne jest promowanie zdrowego sposobu odżywiania zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych.

Steffen przypomina, że na narastający problem otyłości i chorób przewlekłych zwrócono uwagę w raportach Commission of the European Communities i US Food and Nutrition Board, Institute of Medicine, National Academy of Sciences z 2005 roku. Raport europejski wzywa do wprowadzenia konkretnych działań promujących zdrowie, np. zmierzających do zwiększenia dostępności oraz spadku cen warzyw i owoców a także do podjęcia szerokiej edukacji żywieniowej. Raport amerykański zwraca uwagę na istotną rolę kampanii reklamowych i apeluje do przemysłu o promocję zdrowia oraz zdrowej diety, skierowaną szczególnie do dzieci i ludzi młodych. Ponieważ nawyki żywieniowe wyrabiają się w dzieciństwie, organizacje zdrowia publicznego, władze lokalne, szkoły i przemysł spożywczy, powinny współdziałać w promowaniu zdrowego sposobu odżywiania.

Opracowane na podstawie: Lancet / 2006-01-28

0 replies on “Jedzcie warzywa i owoce – komentarz The Lancet”