Depresja a ryzyko pozaszpitalnego zatrzymania krążenia

J.P. Empana i wsp – Clinical depression and risk of out-of-hospital cardiac arrest Arch Intern Med 2006;166:195
Wyniki badań obserwacyjnych wskazują, że wystąpienie depresji zwiększa ryzyko zgonu z powodu choroby wieńcowej. Danych na temat zależności pomiędzy depresją a nagłym zgonem sercowym jest jednak znacznie mniej.

W Archives of Internal Medicine ukazały się wyniki badania typu przypadek-kontrola, przeprowadzonego w stanie Waszyngton, w którym Empana i wsp. ocenili związek pomiędzy pozaszpitalnym zatrzymaniem akcji serca w ogólnej populacji a obecnością i zaawansowaniem depresji. Grupę badaną (n=2228) stanowiły osoby w wieku 40-79 lat, u których w latach 1980-1994 wystąpiło zatrzymanie akcji serca, zaś grupę kontrolną (n=4164) losowo dobrane osoby, odpowiadające badanym pod względem wieku, płci oraz wywiadu chorób serca. Obecność depresji stwierdzano w przypadku jej uprzedniego klinicznego rozpoznania lub przyjmowania leków antydepresyjnych w czasie 12 miesięcy poprzedzających incydent zatrzymania akcji serca.

Chorzy z depresją byli niemal dwukrotnie bardziej zagrożeni zatrzymaniem akcji serca (iloraz szans [OR] 1.88; 95% przedział ufności [CI], 1.59-2.23). Zależność ta utrzymywała się po skorygowaniu względem innych czynników ryzyka sercowego (OR, 1.43; 95% CI, 1.18-1.73). Występowała u obu płci, w różnych grupach wiekowych, u osób z rozpoznaną uprzednio chorobą serca (OR, 1.27; 95% CI, 1.01-1.60) i bez takiego rozpoznania (OR, 1.71; 95% CI, 1.22-2.41). W porównaniu do osób bez depresji, ryzyko wystąpienia zatrzymania akcji serca było niższe u pacjentów z mniej nasiloną depresją (OR, 1.30; 95% CI, 1.04-1.63) i rosło istotnie w przypadku chorych z depresją ciężką (OR, 1.77; 95% CI, 1.28-2.45) (p dla trendu <0.001).

Podsumowując, występowanie depresji wiąże się z podwyższonym ryzykiem wystąpienia zatrzymania akcji serca, niezależnym od obecności uznanych czynników ryzyka choroby wieńcowej.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2006-01-23

0 replies on “Depresja a ryzyko pozaszpitalnego zatrzymania krążenia”