Epidemiologia cukrzycy u dzieci w USA

J.M. Lee i wsp – An epidemiologic profile of children with diabetes in the U.S Diabetes Care 2006;29:420
Rosnące rozpowszechnienie otyłości u dzieci powoduje, że coraz poważniejszym problemem staje się występowanie cukrzycy w tej grupie wiekowej. Joyce M. Lee i wsp. przedstawili, na łamach Diabetes Care, wyniki oceny częstości występowania cukrzycy u dzieci amerykańskich, w oparciu o dane uzyskane w ramach programu badawczego National Survey of Children’s Heath, sponsorowanego przez państwowe instytucje zdrowia publicznego.

Grupę badaną stanowiło 102 253 dzieci poniżej 18 roku życia, u których w latach 2003-2004 oceniono, na podstawie wywiadu zbieranego od rodziców za pomocą kwestionariusza telefonicznego, możliwość wystąpienia cukrzycy, masę ciała oraz wzrost dziecka. Nadwagę definiowano jako wartości indeksu masy ciała (BMI) w granicach 85-95 percentyla, a otyłość jako wartości BMI ≥95 percentyla. Wśród innych ocenianych elementów znalazła się struktura rodziny, stopień zamożności (niski definiowano jako dochód rodziny <200% progu ubóstwa na podstawie norm federalnych) oraz geograficzny region zamieszkania.

Wyliczona chorobowość z powodu cukrzycy u osób poniżej 18 roku życia wyniosła 3,2/1000 populacji (co daje liczbę 229 240 chorych dzieci na obszarze całych Stanów Zjednoczonych). Częstość występowania cukrzycy rosła wraz z wiekiem. Dzieci rasy białej chorowały częściej od dzieci innych ras i grup etnicznych: 3,8/1000 vs 2,2/1000. Częstość występowania cukrzycy nie zależała natomiast od płci, struktury rodziny, regionu geograficznego ani stopnia zamożności rodziny. W podgrupach wiekowych 6-11 lat oraz 12-17 lat, częstość występowania cukrzycy u dzieci otyłych (w porównaniu z dziećmi z prawidłowym BMI) była istotnie wyższa (odpowiednio: iloraz szans [OR] 2,67; przedział ufności [CI]: 1,57-4,56 oraz OR 2,45; CI: 1,31-4,6).

Mimo tego, że w badaniu nie różnicowano cukrzycy typu 2 i typu 1, uzyskane dane pozwalają, zdaniem autorów, lepiej określić priorytety zdrowotne u dzieci, u których zwalczenie otyłości może stanowić ważny punkt profilaktyki zaburzeń metabolizmu glukozy.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2006-03-02