Co wynika ze skrócenia telomerów w monocytach u osób chorych na cukrzycę typu 2?

M.J. Sampson i wsp – Monocyte telomere shortening and oxidative DNA damage in type 2 diabetes Diabetes Care 2006;29:283
Sampson i wsp. przedstawili na łamach Diabetes Care nowatorskie podejście do zagadnień patogenezy powikłań cukrzycy.

Autorzy badali zależność pomiędzy występowaniem cukrzycy a nabytymi zmianami w genomie. U 21 pacjentów z cukrzycą typu 2, w wieku 50-65 lat, metodą hybrydyzacji fluorescencyjnej in situ, ocenili długość telomerów w monocytach i limfocytach T krwi obwodowej. Produkty oksydacji DNA w wyżej wymienionych komórkach zbadali metodą cytometrii przepływowej, odnosząc wyniki do grupy kontrolnej, bez zaburzeń metabolizmu glukozy.

Telomery monocytów okazały się istotnie krótsze w grupie chorych na cukrzycę niż u osób z grupy kontrolnej (4,0 vs 5,5; p<0,0001). Zależności tej nie obserwowano dla limfocytów T. Długość telomerów u chorych na cukrzycę była tym mniejsza, im bardziej nasilone były procesy oksydacji DNA w badanych komórkach.

Zdaniem autorów pracy, poczyniona przez nich obserwacja ma implikacje patogenetyczne. Telomery to znajdujące się na końcu chromosomów sekwencje par zasad, decydujące o stabilnym funkcjonowaniu materiału genetycznego. Po ich skróceniu komórka trwale traci zdolność do podziałów i jest podatna na proces apoptozy. Skracanie telomerów jest przejawem starzenia organizmu, które obejmuje m.in. śródbłonek i ścianę naczyniową (w badaniach epidemiologicznych skrócenie telomerów zwiększało 4,87 krotnie ryzyko zgonu wieńcowego). Monocyty, które uczestniczą w tworzeniu blaszek miażdżycowych, wskutek zależnych od oksydacji procesów skracania telomerów, powodują nasilanie się procesu miażdżycowego, starzenie się ściany naczyniowej i jej miażdżycową przebudowę.

Zaprezentowane dane pozwalają przedstawić następujący łańcuch zdarzeń prowadzących do rozwoju zmian miażdżycowych w cukrzycy: stres oksydacyjny – oksydacja DNA – skrócenie telomerów – dysfunkcja komórek uczestniczących w procesach miażdżycowych – nasilona aterogeneza.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2006-02-02

0 replies on “Co wynika ze skrócenia telomerów w monocytach u osób chorych na cukrzycę typu 2?”