Bardzo niska masa urodzeniowa nie utrudnia startu w dorosłe życie

Saroj Saigal i wsp – Transition of extremely low-birth-weight infants from adolescence to young adulthood. Comparison with normal birth-weight controls JAMA 2006;295:667
W JAMA warto zwrócić uwagę na badanie, w którym Saroj Saigal i wsp. weryfikowali prowokacyjną hipotezę, zgodnie z którą niska masa urodzeniowa może mieć niekorzystny wpływ na szeroko rozumiany sukces życiowy we wczesnej dorosłości. Wśród zmiennych analizowanych przez autorów znalazły się te cechy, które w powszechnym przekonaniu świadczą o powodzeniu procesu przechodzenia z wieku dorastania do dorosłości. Były to: zakończenie edukacji i zdobycie pracy, uniezależnienie się od rodziny, małżeństwo i rodzicielstwo.

Wyniki wcześniejszych opracowań dotyczących osób z niską urodzeniową masą ciała pozwalały sądzić, że grupa ta napotyka większe trudności w zdobywaniu wykształcenia i adaptowaniu się do życia w społeczeństwie. W omawianej pracy grupę badaną stanowiło 166 osób urodzonych w latach 1977-1982, z masą urodzeniową od 501 do 1000 g. Porównywano je z 145 osobami z prawidłową masą urodzeniową, o podobnym do grupy badanej statusie socjo-demograficznym. W trakcie analizy wszyscy uczestnicy mieli 22-25 lat. Źródłem danych były kwestionariusze i bezpośrednie wywiady.

Odsetek osób, które ukończyły wyższą uczelnie, okazał się porównywalny w obu grupach (odpowiednio 82% i 87%, p = 0.21). Nie było również istotnych różnic w odsetku osób stale zatrudnionych (48% i 57%, p = 0.09). Porównywalny odsetek osób z obu grup mieszkał samodzielnie (42% i 53%) i miał małżonka/partnera życiowego (23% i 25%). Rodzicami było 11% osób z grupy z niską masą urodzeniową i 14% osób z prawidłową masą urodzeniową. Także i w tym przypadku różnice nie okazały się statystycznie znamienne. Co więcej wiek, w którym osoby z obu grup pokonywały poszczególne etapy wiodące do “pełnej dorosłości,” również był porównywalny.

Podsumowując, niska masa urodzeniowa nie utrudnia startu w dorosłe życie.

Opracowane na podstawie: JAMA / 2006-02-08

0 replies on “Bardzo niska masa urodzeniowa nie utrudnia startu w dorosłe życie”