Matematyczny model epidemiologiczny próba oceny częstości występowania cukrzycy w Anglii

N. G. Forouhi i wsp – Diabetes prevalence in England, 2001—estimates from an epidemiological model Diabet Med 2006;23:189
Na łamach Diabetes Care N.G. Forouhi i wsp. przedstawili wyniki oceny częstości występowania cukrzycy w populacji angielskiej. Badacze posłużyli się matematycznym modelem epidemiologicznym, w którym wykorzystano dane z badań epidemiologicznych prowadzonych w różnych regionach Anglii, u różnych ras oraz w poszczególnych grupach ryzyka rozwoju cukrzycy. W przyjętym modelu autorzy uwzględnili również czas, jaki upłynął od wykonania badania do prowadzonej przez nich analizy. Dane pochodzące ze spisu ludności pozwoliły uwzględnić szczegółowy charakter populacji zamieszkujących poszczególne regiony (w tym jej zróżnicowanie etniczne). Pozwoliło to autorom dokładnie oszacować częstość występowania cukrzycy na dowolnie wybranym obszarze Anglii.

Zgodnie z przyjętym modelem chorobowość z powodu cukrzycy w Anglii określono na 4,41%, czyli 2 168 046 chorych, spośród których 2 002 289 (92,7%) to osoby z cukrzycą typu 2 (rozpoznaną i nie rozpoznaną). Liczba chorych na cukrzycę typu 1 to 165 756 osób (7,3%). Cukrzyca występowała częściej u kobiet (5,17%) niż u mężczyzn (3,61%), wyraźnie rosła z wiekiem (dla grup wiekowych 0-29; 30-59 lat oraz ≥60 roku życia wynosiła odpowiednio 0,33%, 3,37% i 13,92%).

Częstość występowania cukrzycy okazała się zależna od przynależności rasowej/etnicznej badanych. U osób pochodzenia afrykańskiego/ karaibskiego chorobowość z powodu cukrzycy wyniosła 5,69%, u osób pochodzących z Indii, Pakistanu i Sri Lanki – 6,63%, natomiast u osób rasy białej 4,29%. Zróżnicowanie geograficzne częstości występowania cukrzycy zależało od zróżnicowania etnicznego zamieszkującej ludności.

Komentując uzyskane wyniki autorzy pracy zwracają uwagę na to, że opracowany przez nich model matematyczny pozwala określić chorobowość z powodu cukrzycy w dowolnym rejonie geograficznym, np. dla praktyki lekarza rodzinnego lub dla oddziału szpitalnego i może, ich zdaniem, pomóc w tworzeniu organizacyjnych ram funkcjonowania ochrony zdrowia.

Opracowane na podstawie: Diabetic Medicine / 2006-03-02

 

0 replies on “Matematyczny model epidemiologiczny próba oceny częstości występowania cukrzycy w Anglii”