Kontrola zaburzeń metabolizmu glukozy poprawia funkcje poznawcze

CH.M. Ryan i wsp – Improving metabolic control leads to better working memory in adults with type 2 diabetes Diabetes Care 2006:29:345
Przewlekła hiperglikemia może zmniejszać przepływ krwi przez mózg, a także zmniejszać ekspresje glukotransporterów w obszarze bariery krew- mózg. Ryan i wsp. przedstawili, na łamach Diabetes Care, wyniki analizy zależności zaburzeń funkcji poznawczych u osób z cukrzycą typu 2 od hiperinsulinemii i hiperglikemii.

W prezentowanej przez nich pracy u 145 pacjentów przez 24 tygodnie stosowano metforminę, do której po randomizacji dodano pochodną sulfonylomocznika (lub tiazolidinedion. Każdy z pacjentów, wyjściowo i po 24 tygodniach badania, wykonał szereg testów oceniających funkcje poznawcze, które pogrupowano według 3 obszarów: pamięci operacyjnej („working memory”), zdolności uczenia się oraz sprawności poznawczej.

W obu podgrupach, uzyskano podobną poprawę kontroli glikemii, wyrażającą się redukcją poziomu glukozy na czczo. Istotną statystycznie poprawę zdolności poznawczych odnotowano w teście Paired Associates Learning (PAL), oceniającym zdolność uczenia się rozmieszczenia wzorów geometrycznych prezentowanych na ekranie komputera (poprawa funkcjonowania pamięci operacyjnej).

We wcześniejszych badaniach eksperymentalnych wykazano, iż wykonanie testu PAL wiąże się ze zwiększeniem zużycia glukozy w szeregu obszarów mózgowych m.in.: korze czołowej, ciemieniowej, ośrodkach wzroku, układzie limbicznym i jądrach podkorowych. W prezentowanej pracy w obu grupach leczonych stwierdzono podobną poprawę pamięci operacyjnej po 24 tygodniach terapii, wyrażającą się zmniejszeniem ilości popełnianych błędów. Obserwowana poprawa korelowała wyłącznie z redukcją stężenia glukozy na czczo (nie ze zmianą poziomu insuliny).

Uzyskane wyniki sugerują, że poprawę funkcji poznawczych u chorych na cukrzycę można uzyskać obniżając poziom glikemii.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2006-03-02

0 replies on “Kontrola zaburzeń metabolizmu glukozy poprawia funkcje poznawcze”