Korzyści finansowe wynikające z leczenia depresji u chorych na cukrzycę typu 2

W. Katon i wsp – Cost-effectiveness and net benefit of enhanced treatment of depression for older adults with diabetes and depression Diabetes Care 2006;29:265
Na łamach Diabetes Care ukazała się analiza farmakoekonomiczna programu intensyfikacji leczenia depresji u chorych na cukrzycę. Jest to problem o dużym znaczeniu, ponieważ częstość występowania depresji u chorych na cukrzycę oceniana jest na 10-15%.

Autorzy przedstawili analizę skuteczności intensyfikacji leczenia depresji, prowadzonej w ramach programu IMPACT w podgrupie chorych na cukrzycę typu 2. Istota interwencji polegała na ustanowieniu dodatkowej osoby (najczęściej przeszkolonej pielęgniarki), której zadaniem była aktywizacja pacjenta, oferowanie terapii polegającej na rozwiązywaniu bieżących problemów oraz monitorowaniu i maksymalizowaniu leczenia przeciwdepresyjnego. Grupę kontrolną stanowiły osoby, u których depresję leczyli lekarze rodzinni, z ewentualną konsultacją psychiatryczną.

Do każdej z grup zakwalifikowano po 214 pacjentów z cukrzycą typu 2 i depresją, w wieku średnio 70 lat. W grupie poddanej interwencji, w porównaniu z grupą kontrolną, uzyskano w trakcie 24 miesięcy badania o 115 dni więcej bez objawów depresji. Koszty opieki ambulatoryjnej były, w całym badaniu, o 25$ dolarów wyższe w grupie interwencji. Po uwzględnieniu łącznie opieki ambulatoryjnej i szpitalnej okazały się mniejsze o 896 $, w porównaniu ze standardową opieką lekarza rodzinnego. Głównym źródłem redukcji kosztów były wydatki przeznaczone na leki nie-psychiatryczne, ambulatoryjną diagnostykę i leczenie cukrzycy, jej powikłań i schorzeń towarzyszących oraz hospitalizacje. Autorzy wyliczyli, że koszt uzyskania jednego dnia bez depresji wynosił 25 centów, a przyrost kosztów na rok życia skorygowanego o jego jakość (QALY) wyniósł od 198$ do 397$. A

utorzy pracy korzyści płynące z intensywnej terapii depresji wiążą z lepszym przestrzeganiem przez pacjentów zasad leczenia cukrzycy, mniejszą ilością zależnych od depresji objawów somatycznych; wskazują również na patogenetyczną zależność między depresją a chorobami układu sercowo-naczyniowego.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2006-02-02

0 replies on “Korzyści finansowe wynikające z leczenia depresji u chorych na cukrzycę typu 2”