Intensywna insulinoterapia u pacjentów oddziałów intensywnej opieki medycznej?

Greet Van den Berghe i wsp – Intensive insulin therapy in the medical ICU. N Engl J Med 2006;354:449
W New England Journal of Medicine warto polecić oryginalne badanie Van den Berghe i wsp., dotyczące wpływu intensywnej insulinoterapii na chorobowość i śmiertelność u pacjentów oddziałów intensywnej opieki medycznej (OIOM-ów) o profilu zachowawczym.

Hiperglikemia i insulinooporność są częstymi nieprawidłowościami u osób z ciężkimi chorobami. W jednym z wcześniejszych badań wykazano, że ścisła kontrola glikemii przy użyciu insuliny, ma korzystny wpływ na chorobowość i śmiertelność osób hospitalizowanych w OIOM-ach chirurgicznych. Tym razem do prospektywnego badania, z randomizacją i grupą kontrolną, zakwalifikowano 1200 osób hospitalizowanych w OIOM-ie zachowawczym.

Uczestników losowo przydzielano do grup z intensywną lub konwencjonalną insulinoterapią. W pierwszej z grup stężenie glukozy utrzymywano stale w granicach od 80 do 110 mg%, podczas gdy w drugiej insulinę podawano jedynie w przypadku hiperglikemii przekraczającej 215 mg%. Osoby chore na cukrzycę stanowiły 16.9% badanej grupy.

Stosując intensywną insulinoterapię uzyskano pożądane obniżenie glikemii, ale nie obniżenie śmiertelności wewnątrzszpitalnej. Niemniej, w grupie objętej badaną interwencją obserwowano niższą zapadalność na niewydolność nerek, krótszy czas mechanicznego wspomagania oddechu oraz krótszy czas hospitalizacji. Nieoczekiwanie, intensywna insulinoterapia była związana z większą śmiertelnością w grupie osób hospitalizowanych w OIOM-ie krócej niż przez 3 dni. Z kolei, 3-dniowy i dłuższy pobyt w oddziale intensywnej opieki wiązał się ze zmniejszeniem śmiertelności (z 52.5% do 43.0%; p = 0.009) i chorobowości.

Zdaniem autorów, ponieważ przy podejmowaniu decyzji nie można zidentyfikować grupy pacjentów, u których intensywna insulinoterapia poprawi rokowanie, konieczne są dalsze badania w tym zakresie.

Opracowane na podstawie: NEJM / 2006-02-02

0 replies on “Intensywna insulinoterapia u pacjentów oddziałów intensywnej opieki medycznej?”