Czy skrining populacyjny i eradykacja Helicobacter pylori są uzasadnione?

J. Athene Lane i wsp – Impact of Helicobacter pylori eradication on dyspepsia, health resource use, and quality of life in the Bristol helicobacter project: randomised controlled trial BMJ 2006;332:199
W British Medical Journal warto zwrócić uwagę na ciekawe badanie Lane i wsp., poświęcone zależności pomiędzy eradykacją Helicobacter pylori (H. Pylori), a częstością dyspepsji i jakością życia. Niewątpliwym atutem pracy jest analiza opłacalności stosowanych interwencji, której wyniki mogą być pomocne przy opracowywaniu polskich standardów postępowania.

Ocenia się, że dyspepsja, definiowana jako ból lub dyskomfort w nadbrzuszu, występuje u 40% brytyjskiej populacji i odpowiada za 4% wszystkich konsultacji w ośrodkach podstawowej opieki zdrowotnej. W omawianym badaniu wzięło udział 10537 niewyselekcjonowanych, dorosłych osób, u których wykonywano badanie na obecność H. pylori. 1558 osób z dodatnim wynikiem testu losowo przydzielano do grupy, w której podjęto próbę eradykacji bakterii (ranitydyna, cytrynian bizmutu i klarytromycyna przez 2 tygodnie) lub do grupy placebo. Oceniano częstość konsultacji z powodu dyspepsji w ciągu 2 lat po interwencji, a także jakość życia i koszt opieki zdrowotnej.

W grupie objętej eradykacją częstość wizyt lekarskich spowodowanych dyspepsją była o 35% mniejsza w porównaniu z grupą placebo (odpowiednio 55/787 vs 78/771 osób, p = 0.021). W grupie tej zmniejszyła się też o 29% liczba osób z regularnie występującymi dolegliwościami dyspeptycznymi. Koszty 2-letniej opieki, w przeliczeniu na pacjenta okazały się o 84.7 GBP wyższe w grupie objętej eradykacją. Nie obserwowano różnic pod względem jakości życia pomiędzy grupami.

Podsumowując, skrining populacyjny i eradykacja H. pylori mogą mieć wpływ na zmniejszenie zapotrzebowania na konsultacje z powodu dyspepsji w okresie 2 lat po leczeniu. Z drugiej strony jednak eradykacja prowadzona u wszystkich osób z zakażeniem H. pylori jest kosztowna, wątpliwości budzi również szerokie stosowanie antybiotyków w ramach eradykacji u bezobjawowych osób. Zdaniem autorów ograniczenie tej interwencji do osób z objawami dyspeptycznymi mogłoby znaleźć uzasadnienie ekonomiczne i medyczne.

Opracowane na podstawie: BMJ / 2006-01-28

0 replies on “Czy skrining populacyjny i eradykacja Helicobacter pylori są uzasadnione?”