Wartość prognostyczna dobowej zmienności ciśnienia tętniczego-aktualny stan wiedzy

Gianfranco Parati, Mariaconsuelo Valentini – Prognostic relevance of blood pressure variability Hypertension 2006;47:137
Pod koniec lat osiemdziesiątych XX wieku, po wprowadzeniu do użytku klinicznego całodobowej automatycznej rejestracji ciśnienia tętniczego, pojawiły się pierwsze sugestie, że ryzyko wystąpienia powikłań sercowo-naczyniowych zależy nie tylko od średniego ciśnienia krwi, lecz także od nasilenia jego zmienności w ciągu dnia i w nocy.

W Hypertension G. Parati i M. Valentini podsumowali aktualny stan wiedzy o związkach dobowych zmian ciśnienia z częstością incydentów sercowo-naczyniowych. Wykazano, że brak lub występowanie jedynie nieznacznego spadku ciśnienia tętniczego w nocy (w porównaniu do wartości ciśnienia za dnia), zwiększa ryzyko udaru mózgu oraz sprzyja wystąpieniu incydentów sercowo-naczyniowych i rozwojowi niewydolności nerek.

Według niektórych badaczy, zwiększone ryzyko udaru może być także związane z nadmiernym porannym wzrostem ciśnienia, jak również z nadmiernym spadkiem ciśnienia podczas snu.

Wnioski z badań, wykorzystujących wyniki całodobowej automatycznej rejestracji ciśnienia tętniczego, należy, zdaniem Parati i Valentini, traktować z dużą ostrożnością. Przede wszystkim różni badacze stosują odmienne metody analizy, co utrudnia porównywanie uzyskanych wyników. Ponadto, stwierdzany w badaniu poranny wzrost ciśnienia w znacznej mierze uzależniony jest od stopnia jego nocnego spadku – tym samym uzyskany wynik obejmuje dwie, zależne od siebie zmienne, co znacznie utrudnia wyciągnięcie wniosków.

Ograniczenia rejestracji całodobowej ciśnienia wynikają także z jej niskiej powtarzalności: wykazano, że wyniki dwóch kolejnych pomiarów u tej samej osoby mogą znacznie różnić się pomiędzy sobą.

Autorzy podkreślają jednak, że ocena zmienności dobowej ciśnienia tętniczego może przynosić w przyszłości znaczne korzyści terapeutyczne, wynikające m.in. z ustalenia odpowiedniego momentu podawania leków hipotensyjnych chorym z zaburzeniami dobowego rytmu ciśnienia tętniczego.

Opracowane na podstawie: Hypertension / 2006-02-28

0 replies on “Wartość prognostyczna dobowej zmienności ciśnienia tętniczego-aktualny stan wiedzy”