Dysfunkcja seksualna u osób stosujących inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny

Valerie S.L. Williams i wsp – Estimating the prevalence and impact of antidepressant-induced sexual dysfunction in 2 European countries: a cross-sectional patient survey J Clin Psychiatry 2006;67:204
Selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny mogą znacząco upośledzać sprawność seksualną, dowodzą Williams i wsp., autorzy przekrojowego badania, którego wyniki opublikowano w Journal of Clinical Psychiatry. Biorąc pod uwagę, że zaburzenia seksualne należą do obrazu klinicznego depresji, ich pogłębianie się w następstwie farmakoterapii może mieć szczególnie niekorzystny wpływ na jakość życia chorych.

Na istnienie zależności pomiędzy stosowaniem selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny a sprawnością seksualną wskazywano już we wcześniejszych badaniach, jednak omawiana korelacja nie doczekała się wiarygodnej, ilościowej oceny. Tę lukę wypełniło badanie Williams i wsp. Wzięło w nim udział 502 osób z depresją, u których w okresie 3 miesięcy poprzedzających rekrutację rozpoczęto leczenie selektywnymi inhibitorami zwrotnego wychwytu serotoniny lub inhibitorami zwrotnego wychwytu serotoniny-norepinefryny. Uczestnicy badania pochodzili z Francji i Wielkiej Brytanii. Do oceny sprawności seksualnej przed i w trakcie farmakoterapii, posłużyła skala Arizona Sexual Experience Scale.

Dysfunkcję seksualną wtórną do leków przeciwdepresyjnych stwierdzono u 26.6% badanych Francuzów i u 39.2% Brytyjczyków. Po podziale w zależności od płci, polekowe zaburzenia seksualne miało 34.2% wszystkich badanych mężczyzn i 32.5% wszystkich badanych kobiet. Zdaniem osób dotkniętych omawianym problemem, miał on negatywny wpływ na ich samoocenę, nastrój i stosunki z partnerami seksualnymi.

Podsumowując, częstość zaburzeń seksualnych u osób stosujących inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny jest znacząca. Omawiane zaburzenia mają negatywny wpływ na jakość życia.

Opracowane na podstawie: Journal of Clinical Psychiatry / 2006-02-28

0 replies on “Dysfunkcja seksualna u osób stosujących inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny”