Czynniki wpływające na jakość życia związaną ze stanem zdrowia u osób z dużą depresją

Madhukar H. Trivedi i wsp – Factors associated with health-related quality of life among outpatients with major depressive disorder: a STAR*D report J Clin Psychiatry 2006;67:185
Na jakość życia związaną ze stanem zdrowia u osób z dużą depresją wpływają nie tylko czynniki kliniczne, ale również socjo-demograficzne, twierdzą Trivedi i wsp., autorzy badania opublikowanego w Journal of Clinical Psychiatry.

Duża depresja, z uwagi na swój przewlekły charakter i skłonność do nawrotów, wiąże się ze znaczącą chorobowością i śmiertelnością. Tym samym nie dziwi jej niekorzystny wpływ na jakość życia chorych. Wprawdzie ciężkość depresji ma podstawowe znaczenie dla oceny jakości życia związanej ze stanem zdrowia, jednak są dowody na to, że nie zawsze zmniejszeniu nasilenia objawów towarzyszy poprawa pod względem jakości życia. Można więc przypuszczać, że powyższy parametr podlega wpływowi innych czynników, nie związanych bezpośrednio z chorobą.

Zdaniem autorów omawianego badania, istotną rolę mogą odgrywać w tym przypadku czynniki socjo-demograficzne. W celu zweryfikowania tej hipotezy przeprowadzono przekrojowe badanie na grupie 1500 osób z depresją. Oprócz parametrów socjo-demograficznych analizowano ciężkość objawów depresyjnych, obraz kliniczny i jakość życia związaną z somatycznym stanem zdrowia.

Zgodnie z oczekiwaniami, istniała ścisła, dodatnia korelacja pomiędzy nasileniem objawów depresyjnych a wszystkimi domenami jakości życia. Po uwzględnieniu różnic pod względem ciężkości depresji i wieku, zidentyfikowano jednak kilka cech niezależnie związanych z jakością życia. Należały do nich: wiek w chwili rozpoznania dużej depresji, narodowość, stan cywilny, zatrudnienie, poziom wykształcenia, posiadanie polisy ubezpieczeniowej oraz wysokość miesięcznych dochodów.

Podsumowując, oceniając jakość życia związaną ze stanem zdrowia u osób z dużą depresją, należy uwzględniać także te czynniki, które nie mają bezpośredniego związku z ciężkością samej choroby.

Opracowane na podstawie: Journal of Clinical Psychiatry / 2006-02-28

0 replies on “Czynniki wpływające na jakość życia związaną ze stanem zdrowia u osób z dużą depresją”