Błędy przy przepisywaniu leków i monitorowaniu terapii oraz ich konsekwencje dla pacjentów-skala problemu

Karen E. Lasser i wsp – Adherence to black box warnings for prescription medications in outpatients Arch Intern Med 2006;166:338
W Archives of Internal Medicine opublikowano wyniki ciekawej pracy autorstwa Lasser i wsp., w której przeprowadzono ilościową ocenę błędów popełnianych przez lekarzy przy przepisywaniu leków i monitorowaniu terapii. Koncentrowano się na kilku rodzajach nieprawidłowości, to jest na ryzyku potencjalnie niebezpiecznych interakcji z innymi lekami, przepisywaniu leków przeciwwskazanych z powodu innych, towarzyszących chorób oraz zaniedbywaniu zaleceń dotyczących nadzoru laboratoryjnego. Celem badania było nie tylko ustalenie, jak często lekarze łamią zasady dotyczące farmakoterapii ale również, czy popełniane przez nich błędy są częstą przyczyną niekorzystnych następstw zdrowotnych u pacjentów.

Przedstawiony projekt badawczy nie jest nowatorski, niemniej w większości wcześniejszych opracowań oceniano bądź poszczególne klasy leków, bądź pojedyncze cząsteczki chemiczne. Atutem omawianej pracy jest przekrojowość i liczebność badanej grupy, składającej się z 324 548 osób będących pod opieką 51 ośrodków ambulatoryjnych. Z tej liczby, receptę łamiącą zalecenia dotyczące farmakoterapii otrzymało 2354 (0.7%) osób.

Prawdopodobieństwo popełnienia jednego z błędów wymienionych we wstępie było największe, jeśli pacjent miał co najmniej 75 lat lub jeśli leczoną osobą była kobieta. Wśród czynników związanych z ryzykiem złamania zasad farmakoterapii wymieniano liczbę stosowanych leków, liczbę problemów zdrowotnych oraz rodzaj i lokalizację ośrodka leczniczego. Odsetek osób, w przypadku których błąd przy przepisywaniu leków lub monitorowaniu leczenia spowodował wystąpienie działań niepożądanych, był niski i wynosił 1%.

Podsumowując, skala problemu, jakim jest nieprawidłowe przepisywanie leków lub niewłaściwy nadzór nad terapią, była stosunkowo umiarkowana, a błędy lekarzy rzadko szkodziły chorym.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2006-02-13

0 replies on “Błędy przy przepisywaniu leków i monitorowaniu terapii oraz ich konsekwencje dla pacjentów-skala problemu”