Czy leki przeciwdepresyjne zwiększają ryzyko samobójstw chorobie afektywnej dwubiegunowej?

M.S. Bauer i wsp – Are antidepressants associated with new – onset suicidality in bipolar disorder? A prospective study of participants in the Systematic Treatment Enhancement Program for Bipolar Disorder (STEP-BD) J Clin Psychiatry 2006;67:48
Istnieją analizy mogące sugerować zależność między rozpoczęciem farmakoterapii lekami przeciwdepresyjnymi a zachowaniami samobójczymi. Dotyczyć to może grup o szczególnym ryzyku zachowań samobójczych, np. osób z chorobą afektywną dwubiegunową. W chorobie tej depresja pogarsza socjalne funkcjonowanie pacjenta, a współistniejąca mania może nasilić myśli i zachowania samobójcze. Czy w związku z tym rozpoczęcie terapii przeciwdepresyjnej jest względnie bezpieczne u osób z chorobą dwubiegunową i epizodem depresji?

Odpowiedzi na łamach Journal of Clinical Psychiatry próbuje udzielić Mark S. Bauer i wsp. Przeprowadzili oni 18 miesięczną obserwację 425 pacjentów z chorobą dwubiegunową, którzy doświadczyli epizodu depresji. Ogółem w tej grupie zachowania samobójcze (myśli i działania) odnotowano u 5,6% badanych (w tym 2 próby samobójcze). Uczestnicy badania, u których zwiększono dawkę dotychczas stosowanego leku przeciwdepresyjnego, nie rozwinęli znamiennie częściej zachowań samobójczych, w porównaniu z osobami, u których dawkę zmniejszono lub utrzymano na tym samym poziomie: odpowiednio 4,4% vs 0% vs 6,5%. Ograniczając analizę do podgrupy, w której wprowadzono terapię przeciwdepresyjną i odnosząc ją do osób z epizodem depresyjnym bez leczenia, również nie stwierdzono zwiększonej częstości zachowań samobójczych (odpowiednio 4,4% i 5,8%).

Do czynników zwiększających ryzyko samobójstw autorzy zaliczyli: neurotyczną osobowość, nasilenie depresji, nasilenie objawów manii w okresie epizodu depresyjnego, uprzednie próby samobójcze oraz niski wskaźnik zadowolenia z funkcji społecznych.

Autorzy w podsumowaniu podkreślają korzystną rolę leków depresyjnych w poprawie funkcjonowania chorych z epizodem depresyjnym i, co istotne, wskazują na brak wzrostu ryzyka zachowań samobójczych przy rozpoczynaniu terapii przeciwdepresyjnej u chorych z chorobą afektywną dwubiegunową.

Opracowane na podstawie: Journal of Clinical Psychiatry / 2006-01-09

0 replies on “Czy leki przeciwdepresyjne zwiększają ryzyko samobójstw chorobie afektywnej dwubiegunowej?”