W zdrowym ciele zdrowy duch, czyli rola aktywności fizycznej w profilaktyce choroby Alzheimera

Laura J. Podewils i Eliseo Guallar – Mens sana in corpore sano Ann Intern Med 2006;144:135
W Annals of Internal Medicine opublikowano wyniki ciekawej pracy Larsona i wsp., którzy, unikając istotnych błędów metodycznych, wykazali bezsporną, odwrotną zależność pomiędzy aktywnością fizyczną a częstością występowania otępienia. Badaną grupę stanowiło 1740 osób w wieku powyżej 65 lat, z pełną sprawnością poznawczą. Po okresie obserwacji wynoszącym średnio 6.2 lat, częstość otępienia w grupie osób ćwiczących fizycznie co najmniej 3-krotnie w ciągu tygodnia była o 38% niższa, w porównaniu z grupą ćwiczącą rzadziej.

Wyniki tego badania dobrze wpisują się we wnioski z wcześniejszych prac dotyczących omawianego zagadnienia. Badania eksperymentalne na zwierzętach wskazują na udział aktywności fizycznej w zapobieganiu niekorzystnym zmianom strukturalnym i czynnościowym mózgu.

Wyniki niedawno opublikowanego przeglądu badań obserwacyjnych potwierdzają istnienie, zaobserwowanej przez Larsona i wsp., odwrotnej zależności pomiędzy aktywnością fizyczną w zaawansowanym wieku a ryzykiem otępienia, w tym choroby Alzheimera. Redukcja tego ryzyka u osób ćwiczących najintensywniej była oceniana na 20%-50%, w ciągu 5-7 lat. Należy podkreślić, że metodyka prac objętych przeglądem była niedoskonała, toteż badanie zamieszczone w Annals of Internal Medicine jest nie tyle powieleniem wiedzy, ile udaną próbą weryfikacji wcześniejszych hipotez.

Wciąż jednak nie ma odpowiedzi na szereg istotnych pytań, w tym o charakter związku między aktywnością fizyczną a demencją. Wykazanie zależności przyczynowo-skutkowej, a nie jedynie koincydencji, jest możliwe w badaniach z randomizacją i grupą kontrolną, których brakuje. Ich przeprowadzenie byłoby tym istotniejsze, że problem demencji dotyczy coraz większej liczby mieszkańców globu. Jedynie w USA liczbę osób z chorobą Alzheimera ocenia się na 4.5 miliona.

Opracowane na podstawie: Annals of Internal Medicine / 2006-01-17

0 replies on “W zdrowym ciele zdrowy duch, czyli rola aktywności fizycznej w profilaktyce choroby Alzheimera”