Niska sprawność fizyczna a ryzyko chorób serca i naczyń

Mercedes R. Carnethon, Martha Gulati, Philip Greenland – Prevalence and cardiovascular disease correlates of low cardiorespiratory fitness in adolescents and adults JAMA 2005;294:2981
W Journal of the American Medical Association opublikowano wyniki pracy M. Cornethon i wsp., którzy podjęli się oceny, jaki odsetek Amerykanów charakteryzuje się niską sprawnością fizyczną oraz czy występują u nich inne czynniki ryzyka wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych.

Autorzy wykorzystali informacje zebrane podczas prowadzonego w USA, w latach 1999-2002, przekrojowego badania National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES). Oddzielnie analizowano dane dotyczące 3110 młodocianych (w wieku 12-19 lat) oraz 2205 osób dorosłych, bez dotychczasowego wywiadu chorób serca i naczyń (w wieku 20-49 lat).

Uczestnicy badania poddani zostali m.in. submaksymalnemu testowi wysiłkowemu oraz mieli pobieraną krew dla oznaczenia lipidogramu. Wydolność fizyczną, przedstawioną jako zmiana częstości rytmu serca pod wpływem wykonanego wysiłku, oceniano na podstawie kryteriów określonych w badaniu Aerobics Center Longitudinal Study.

Stwierdzono, że niską sprawnością fizyczną charakteryzuje się 33,6 % dziewcząt i chłopców (łącznie 7,5 mln) oraz 13,9 % (8,5 mln) zdrowych osób dorosłych. Dla obu badanych grup wykazano także korelację pomiędzy niską sprawnością fizyczną a nadwagą, podwyższonymi spoczynkowymi wartościami ciśnienia tętniczego, wysokim stężeniem cholesterolu oraz niskim stężeniem frakcji HDL cholesterolu w surowicy krwi.

Według autorów pracy, szczególnie niepokojące jest częste współistnienie kilku uznanych czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych u ludzi młodych. Wskazują oni na konieczność wprowadzenia w USA intensywnej kampanii edukacyjnej na temat aktywności fizycznej, na wzór walki z paleniem papierosów, która doprowadziła w ostatnich latach do zmniejszenia odsetka palaczy w społeczeństwie amerykańskim.

Opracowane na podstawie: JAMA / 2005-12-21

0 replies on “Niska sprawność fizyczna a ryzyko chorób serca i naczyń”