Ryzyko zgonu sercowego u kobiet i mężczyzn z cukrzycą

R. Huxley i wsp – Excess risk of fatal coronary heart disease associated with diabetes in men and women: meta-analysis of 37 prospective cohort studies BMJ 2006;332:73
Na łamach British Medical Journal Huxley i wsp. przedstawili wyniki metaanalizy 37 badań klinicznych, z udziałem 447 064 pacjentów, w których oceniono ryzyko zgonu z powodu choroby niedokrwiennej serca u kobiet i mężczyzn z cukrzycą. Okres prospektywnej obserwacji obejmował 4 – 36 lat.

Częstość występowania zgonów z powodu choroby wieńcowej wyniosła 5,4% u osób z cukrzycą vs 1,6% u osób bez cukrzycy, przy czym odpowiednie wskaźniki śmiertelności wyniosły 7,7% vs 1,2% u kobiet oraz 4,5% vs 2,0% u mężczyzn. A zatem, względne ryzyko zgonu z powodu choroby wieńcowej wyniosło 3,69 u kobiet z cukrzycą oraz 2,16 u mężczyzn z cukrzycą. Tym samym, zależne od cukrzycy ryzyko zgonu z powodu choroby wieńcowej okazało się o 50% większe u kobiet.

Analizując możliwe przyczyny obserwowanej zależności autorzy porównali zmianę nasilenia czynników ryzyka u osób z cukrzycą i bez. U kobiet z cukrzycą, w porównaniu z kobietami bez cukrzycy skurczowe ciśnienie tętniczego było wyższe o 12,5 mm Hg, cholesterol całkowity o 0,46 mmol/l, trójglicerydy o 2,0 mmol/l, stężenie cholesterolu HDL było niższe o 0,13 mmol/l a wskaźnik masy ciała był większy o 1,96 kg/m2. Analogiczne zmiany u mężczyzn z cukrzycą, były mniejsze i przedstawiały się następująco: skurczowe ciśnienie tętnicze było wyższe o 7,8 mm Hg, cholesterol całkowity o 0,24 mmol/l, trójglicerydy o 1,53 mmol/l, stężenie cholesterolu HDL było niższe o 0,076 mmol/l, a wskaźnik masy ciała wyższy o 0,69 kg/m2.

Podsumowując, dodatkowe ryzyko zgonu z powodu choroby wieńcowej wynikające z cukrzycy jest większe u kobiet. Prawdopodobnie cukrzyca w większym stopniu wpływa na profil czynników ryzyka u tej płci. Wzrost ryzyka u kobiet spowodowany jest także rzadszym stosowaniem poprawnego leczenia hipotensyjnego, hipolipemicznego i przeciwpłytkowego.

Opracowane na podstawie: BMJ / 2006-01-14

0 replies on “Ryzyko zgonu sercowego u kobiet i mężczyzn z cukrzycą”