Komórki macierzyste po zawale serca: opcja dla najbardziej zagrożonych?

Marc S Penn – Stem-cell therapy after acute myocardial infarction: the focus should be on those at risk Lancet 2006;367:87
Marc S. Penn, w komentarzu redakcyjnym opublikowanym w The Lancet, analizuje wyniki pierwszego, randomizowanego i kontrolowanego placebo badania, w którym wykorzystano komórki macierzyste w celu przywrócenia funkcji skurczowej mięśnia lewej komory (LK) po zawale serca.

Do badania włączono 66 pacjentów z ostrym zawałem serca i reperfuzją uzyskaną za pomocą przezskórnej angioplastyki tętnic wieńcowych. Pacjenci przyjmujący standardowe środki farmakologiczne byli randomizowani do grupy otrzymującej wlew komórek jednojądrzastych otrzymanych ze szpiku autogennego oraz do grupy placebo. Wlew do naczynia odpowiadającego za zawał włączano najpóźniej po 24 godzinach od uzyskania reperfuzji. Zmianę funkcji LK oceniano po czterech miesiącach (pierwotny punkt końcowy).

Badanie Janssensa i wsp. nie wykazało jednak poprawy funkcji lewej komory (wzrost frakcji wyrzutu o 3.4% w grupie otrzymującej komórki macierzyste vs 2.2% w grupie kontrolnej). Autor komentarza uważa, że powodem mogło być włączenie do analizy pacjentów niskiego ryzyka z zawałem w obszarze unaczynionym przez prawą tętnicę wieńcową (38%) i ze średnią EF około 55% (ocenianą za pomocą wentrykulografii). Prawdopodobieństwo poprawy, jak zauważa autor komentarza, było wyższe (30.1% vs 11.5%) w segmentach, gdzie martwica obejmowała przynajmniej 75% grubości ściany mięśnia sercowego.

Badanie Janssensa i wsp. dowodzi przy tym, że metoda jest względnie bezpieczna. W kolejnych projektach należy zdaniem autora koncentrować się na osobach najbardziej zagrożonych.

Opracowane na podstawie: Lancet / 2006-01-14

0 replies on “Komórki macierzyste po zawale serca: opcja dla najbardziej zagrożonych?”