Zespół metaboliczny jest niezależnym czynnikiem ryzyka udaru mózgu

Robert M. Najarian i wsp – Metabolic syndrome compared with type 2 diabetes mellitus as a risk factor for stroke. The Framingham Offspring Study Arch Intern Med 2006;166:106
Skuteczna profilaktyka i kontrola zespołu metabolicznego mogłaby mieć korzystny wpływ na ryzyko naczyniowych incydentów mózgowych, twierdzą Robert M. Najarian i wsp., autorzy pracy opublikowanej w Archives of Internal Medicine. Celem przeprowadzonego przez nich badania było porównanie częstości występowania cukrzycy typu 2 i zespołu metabolicznego w próbce ogólnej populacji oraz ocena ryzyka udaru mózgu, związanego z każdą z wymienionych nieprawidłowości z osobna oraz z ich współwystępowaniem.

Wymienione parametry analizowano wśród 2097 uczestników badania Framingham Offspring Study, w wieku od 50 do 81 lat. Kryteria rozpoznania zespołu metabolicznego spełniało 30.3% badanych mężczyzn i 24.7% badanych kobiet, przy czym zespół metaboliczny bez cukrzycy stwierdzono u 24% mężczyzn i 20% kobiet, samą cukrzycę odpowiednio u 7% i 3%, a obie nieprawidłowości odpowiednio u 6% i 5% badanych. W przeszło 14-letnim okresie obserwacji zarejestrowano 75 naczyniowych incydentów mózgowych u mężczyzn i 55 u kobiet. Z wyjątkiem czterech, wszystkie miały charakter niedokrwienny.

Względne ryzyko (RR) udaru mózgu u osób z zespołem metabolicznym i cukrzycą było wyższe (RR 3.28; 95% przedział ufności [CI], 1.82-5.92) niż u osób z samym zespołem metabolicznym (RR 2.10; 95% CI 1.37-3.22) lub z samą cukrzycą (RR 2.47; 95% CI 1.31-4.65). Z uwagi na to, że w ogólnej populacji zespół metaboliczny występuje znacząco częściej niż cukrzyca, odsetek udarów będących następstwem pierwszej z wymienionych nieprawidłowości (19%) był znamiennie wyższy od odsetka udarów spowodowanych cukrzycą (7%).

Podsumowując, zespół metaboliczny jest niezależnym czynnikiem ryzyka udaru mózgu. Potrzebne są kolejne badania, w których oceniony zostanie wpływ skutecznej profilaktyki i kontroli zespołu metabolicznego na częstość naczyniowych incydentów mózgowych.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2006-01-09

0 replies on “Zespół metaboliczny jest niezależnym czynnikiem ryzyka udaru mózgu”