Profilaktyka pooperacyjnych tachyarytmii przedsionkowych-wyniki badania PAPABEAR

L. Brent Mitchell i wsp – Prophylactic oral amiodarone for the prevention of arrhytmias that begin early after revascularization, valve replacement, or repair. PAPABEAR: a randomized controlled trial JAMA 2005;294:3093
Tachyarytmie przedsionkowe są najczęstszymi powikłaniami po operacjach kardiochirurgicznych. Ich wystąpienie może powodować dyskomfort, niepokój chorego, wywołać zaburzenia hemodynamiczne a nawet udar, wydłuża hospitalizację i zwiększa koszty leczenia.

W Journal of the American Medical Association opublikowano wyniki badania PAPABEAR (Prophylactic oral Amiodarone for the Prevention of Arrhytmias that Begin Early After Revascularization, valve replacement, or repair). W randomizowanej, kontrolowanej placebo próbie badano skuteczność i bezpieczeństwo stosowania amiodaronu w zapobieganiu pooperacyjnym tachyarytmiom przedsionkowym. Do badania włączono 601 chorych. Amiodaron podawany doustnie (10 mg/kg/dobę) lub placebo, stosowano od 6 dnia przed do 6 dnia po zabiegu (łącznie 13 dni).

W grupie osób leczonych amiodaronem tachyarytmie przedsionkowe występowały istotnie rzadziej (48/299; 16.1%), w porównaniu do grupy placebo (89/302;29.5%) (HR 0.52; 95% CI, 0.34-0.69, p<0.001). Przyjmowanie leku spowodowało, że były one mniej częste zarówno u pacjentów <65 roku życia, jak i starszych, poddanych operacji pomostowania aortalno-wieńcowego (CABG), ale także po wszczepieniu lub naprawie zastawek (z CABG lub bez), zarówno u osób przyjmujących jak i nie przyjmujących równocześnie beta-blokery. Wskaźnik NNT (Number Needed to Treat), aby zapobiec tachyarytmii u jednego leczonego pacjenta wyniósł 7.5.

Autorzy nie stwierdzili pomiędzy grupami istotnych statystycznie różnic w liczbie poważnych powikłań pooperacyjnych, śmiertelności wewnątrzszpitalnej, w liczbie ponownych hospitalizacji w 6 miesięcy od wypisu oraz w rocznej śmiertelności. Wśród otrzymujących amiodaron zaobserwowano trend do skrócenia czasu pobytu w szpitalu.

Profilaktyka pooperacyjnych tachyarytmii przedsionkowych doustnym amiodaronem okazała się więc skuteczna i bezpieczna.

Opracowane na podstawie: JAMA / 2005-12-28

0 replies on “Profilaktyka pooperacyjnych tachyarytmii przedsionkowych-wyniki badania PAPABEAR”