10 najważniejszych osiagnięć w kardiologii w 2005 roku, według American Heart Association

Lisa Nainggolan – 2005 top 10: AHA highlights obesity and healthcare disparities www.theheart.org
Jak co roku, American Heart Association (AHA) opublikowała zwyczajowy ranking „top-10,” najważniejszych osiągnięć naukowych roku 2005. Wyboru dokonał prezydent AHA – Dr Robert Eckel.

Tegoroczna lista obejmuje publikację zespołu niemieckiego, poświęconą skuteczności zastosowania autologicznych komórek progenitorowych do regeneracji tkanek mięśnia sercowego uszkodzonych w trakcie zawału. Autorzy pracy, prezentowanej na tegorocznej sesji AHA, wykazali po raz pierwszy poprawę frakcji wyrzucania pod wpływem takiej terapii.

Drugą z kolei nagrodzoną pracą, również prezentowaną na kongresie AHA, było badanie poświęcone varenicylinie – częściowemu agoniście receptorów nikotynowych. Jej przyjmowanie podwajało szanse na rzucenie nałogu w porównaniu do chorych leczonych bupropionem.

Na trzecim miejscu znalazło się specjalne wydanie Circulation, zawierające stanowisko naukowe AHA poświęcone otyłości u dzieci, która stanowi jeden z najpoważniejszych współczesnych problemów społecznych.

Czwarte miejsce zajęły wyniki 3-letniej obserwacji badania RAVEL, poświęconego zastosowaniu stentów uwalniających leki. Na miejscu piątym umieszczono inne wydanie Circulation, poświęcone różnicom w poziomie opieki nad osobami z różnych grup społecznych, cierpiącymi na choroby układu sercowo-naczyniowego.

Szóste miejsce zajęła meta-analiza, pokazująca istotny i szybki wpływ biernego palenia na układ sercowo-naczyniowy. Jej autorzy stwierdzili, iż skutki palenia biernego („z drugiej ręki”) są niemal takie same jak palenia czynnego (80-90% jego efektu).

 

Na kolejnym miejscu wymieniono publikację wyników SCD-HeFT (Sudden Cardiac Death in Heart Failure Trial) na łamach New England Journal of Medicine. W badaniu tym wykazano korzystny wpływ wszczepialnych profilaktycznie kardiowerterów-defibrylatorów na przeżywalność.

Dalej wśród wyróżnionych znalazły się rezultaty badania poświęconego wpływowi stymulacji termicznej na skuteczność rehabilitacji po udarze mózgowym oraz wyniki analizy pozwalającej stwierdzić, że określenie genotypu receptora adrenergicznego typu b2 pozwala przewidywać przeżywalność (lepsze rokowanie mieli chorzy leczeni beta-blokerami z genotypem ADRB2).

Na miejscu dziesiątym, ostatnim, znalazło się badanie opublikowane w Stroke, wykazujące, że prehypertension – przednadciśnienie, potraja ryzyko zawału serca.

Opracowane na podstawie: doniesienie prasowe / 2005-12-28

0 replies on “10 najważniejszych osiagnięć w kardiologii w 2005 roku, według American Heart Association”