Depresja u osób z chorobą wieńcową – przegląd aktualnej wiedzy

Donald C. Haas – Depression and disability in coronary patients: time to focus on quality of life as an end point Heart 2006;92:8
W Heart opublikowano interesujący artykuł przeglądowy Donalda C. Haasa, poświęcony zależności pomiędzy depresją a chorobą wieńcową. Z dotychczasowych badań wynika, że depresja wiąże się z gorszym rokowaniem u osób z ostrymi zespołami wieńcowymi. Co istotne, wzrost chorobowości i śmiertelności obserwuje się również u chorych o łagodnym nasileniu objawów depresji.

O skali problemu świadczy fakt, że objawy depresyjne stwierdza się u 20%-30% osób z chorobą wieńcową.

Nie jest pewne, czy depresja jest niezależnym czynnikiem ryzyka niekorzystnego rokowania czy jedynie wykładnikiem ciężkości choroby wieńcowej. Nie ma również jednoznacznych dowodów na to, że leczenie depresji ma korzystny wpływ na rokowanie. Z drugiej strony nie budzi wątpliwości fakt, że depresja pogarsza jakość życia, a związek pomiędzy subiektywną, dokonywaną przez chorego oceną zaawansowania choroby serca a odległą śmiertelnością w chorobie wieńcowej został dobrze udokumentowany. Wiadomo również, że w stabilnej chorobie wieńcowej depresja wiąże się z częstszym występowaniem objawów dławicowych i większym ograniczeniem ogólnej sprawności.

Pytanie o odległy wpływ depresji na jakość życia osób po ostrym incydencie wieńcowym pozostaje otwarte, choć wyniki badania de Jonge i wsp., opublikowanego w tym samym wydaniu The Heart wskazują, że jest on znaczący.

Podsumowując, wiedza na temat związku pomiędzy depresją a chorobą wieńcową jest niepełna. W szczególności nie wiadomo, jakie mechanizmy leżą u podłoża tej zależności. Wprawdzie nie jest jasne, czy leczenie depresji ma korzystny wpływ na rokowanie ale z pewnością poprawia jakość życia, toteż powinno być rutynowo stosowane. Jakość życia powinna być uwzględniana wśród pierwszorzędowych punktów końcowych w badaniach kardiologicznych.

Opracowane na podstawie: Heart / 2006-01-12

0 replies on “Depresja u osób z chorobą wieńcową – przegląd aktualnej wiedzy”