Niski status socjoekonomiczny wpływa na odpowiedź na leki przeciwdepresyjne

Alex Cohen i wsp – Social inequalities in response to antidepressant treatment in older adults Arch Gen Psychiatry 2006;63:50
Wysokość dochodów może mieć wpływ na odpowiedź na leczenie przeciwdepresyjne u osób starszych, dowodzą Alex Cohen i wsp., autorzy analizy, której wyniki opublikowano w Archives of General Psychiatry. Związek pomiędzy niskim statusem socjoekonomicznym a zwiększoną chorobowością i śmiertelnością został dobrze udokumentowany. Osoby ubogie i źle wykształcone stanowią grupę podwyższonego ryzyka wystąpienia depresji i cięższego przebiegu tej choroby.

Doniesienia na temat wpływu czynników socjalnych i ekonomicznych na odpowiedź na leczenie przeciwdepresyjne były sprzeczne. Autorzy omawianej pracy wykorzystali dane z dużego badania obserwacyjnego przeprowadzonego przez National Institute of Mental Health w USA. Porównywano w nim skuteczność nortryptyliny i paroksetyny, stosowanych w skojarzeniu z psychoterapią. Atutem pracy była dość duża liczebność badanej grupy (n = 248).

Analizując dane z tego badania, Cohen i wsp. stwierdzili, że osoby zakwalifikowane do drugiego tercyla pod względem wysokości średnich rocznych dochodów charakteryzowały się znamiennie lepszą odpowiedzią na leczenie przeciwdepresyjne niż osoby o najniższych dochodach (względne prawdopodobieństwo uzyskania odpowiedzi wynosiło 1.80; 95% przedział ufności, 1.18-2.75). Myśli samobójcze w trakcie leczenia przeciwdepresyjnego obserwowano rzadziej w grupie osób ze średnimi i wysokimi dochodami w porównaniu z osobami, których dochód był najniższy (iloraz szans odpowiednio 0.48 [95% przedział ufności 0.27-0.94] i 0.39 [0.16-0.94]). Poziom wykształcenia nie wpływał na żaden z analizowanych parametrów.

Podsumowując, niski dochód jest czynnikiem ryzyka gorszej odpowiedzi na leki przeciwdepresyjne i psychoterapię.

Opracowane na podstawie: Archives of General Psychiatry / 2006-01-17

 

 

 

0 replies on “Niski status socjoekonomiczny wpływa na odpowiedź na leki przeciwdepresyjne”